21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2008 tarihli ve 27031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Denetim Kurulunca hazırlanan denetim raporları il müdürlüğüne ve yapılacak ilk toplantıda Kurula sunulur. Raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için raporun bir örneği yükleniciye il müdürlüğü tarafından tebliğ edilir. Ayrıca, denetim sonucunda konusu suç teşkil eden hususların tespiti halinde, bu durum gecikmeksizin kurul başkanına bildirilir ve kurul başkanının onayı ile yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü müştereken yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2008

27031

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2011

27816

2-

25/8/2015

29456