20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN KAMUYA YAPILACAK

AÇIKLAMALAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan Şablon KR10: İDD (İhtisas kredileri ve basit risk ağırlığı yaklaşımına tabi hisse senedi yatırımları).’nin  “Volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul” kısmının beşinci sütununda yer alan “%50, %70, %70, %90, %115” risk ağırlıkları sırasıyla “%70, %95, %95, %120, %140” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511