20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR

İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

“Döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dâhil riskler

MADDE 8/A – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik ve alt düzenlemeleri kapsamında bankaya özgü döngüsel sermaye tamponunun hesaplanmasında dikkate alınan özel sektörden alacakların coğrafi dağılımı aşağıdaki tabloda açıklanır.

  Konsolide özel sektörden alacaklara ilişkin bilgiler:

Nihai olarak risk
alınan ülke

Bankacılık hesaplarındaki
özel sektör kredileri

Alım satım hesapları kapsamında
hesaplanan risk ağırlıklı tutar

Toplam

Ülke 1

 

 

 

Ülke 2

 

 

 

Ülke 3

 

 

 

…..

 

 

 

Ülke N

 

 

 

                                                                                                                                           ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan cari döneme ve önceki döneme ilişkin likidite karşılama oranı cetvellerinin altında yer alan dipnotlar sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“* Konsolide sunum: Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması. Ortalama hesaplamasında kullanılan gün sayısı açıklanır.

 Konsolide olmayan sunum: Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.”

“** Konsolide sunum: Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan tabloda yer alan kalemlere ilişkin verilerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması. Ortalama hesaplamasında kullanılan gün sayısı açıklanır.

Konsolide olmayan sunum: Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan tabloda yer alan kalemlere ilişkin verilerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Konsolide likidite karşılama oranlarının hesaplanma yöntemine ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulamasında, konsolide likidite karşılama oranı tablosunda yer alan verilerin sunumunda 1/1/2017 tarihine kadar ayın son günü itibarıyla hesaplanan verilerin son 3 aylık basit aritmetik ortalamaları kullanılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 31/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2012

28337

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/4/2014

28983

2-

19/8/2015

29450

3-

23/10/2015

29511