20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile aynı maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurumca uygun görülmesi şartıyla, derecelendirilmemiş ancak ihraççısı, teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında işlem gören herhangi bir menkul kıymetin ihraççısı olan ve banka tarafından, derecelendirme kuruluşlarının “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek kadar yatırım kalitesine sahip olduğu öngörülen borçlanma araçları.”

 “e) Kredi kalitesi yatırım yapılabilir kredi derecesine eşdeğer sayılan ve bu Yönetmelikteki düzenlemeler bakımından karşılaştırılabilir düzenleme ve denetime tabi kabul edilen kuruluşlarca ihraç edilen menkul kıymetler.”

“(8) Yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında Kurum tarafından verilecek onaylarda;

a) Borçlanma aracının “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek düzeyde yatırım kalitesine sahip olarak görülmesine dayanak teşkil eden banka değerlendirmeleri,

b) Bu borçlanma aracının ihraççısının teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında işlem gören menkul kıymetine ilişkin bilgiler,

aranır

“(9) Yedinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlanılması açısından borçlanma aracının ihraçcısının teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında işlem gören herhangi bir menkul kıymetinin var olup olmadığının bankaca raporlama dönemleri itibariyle izlenmesi zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde, diğer yasal işlemler saklı kalmak kaydıyla, Kurum tarafından yapılacak bildirimden itibaren iki yıl boyunca, yedinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlanılamaz. Yedinci fıkranın (ç) bendi uygulaması bakımından “yatırım yapılabilir” düzeye eşitlik, borçlanma aracının bir yıllık temerrüt olasılığının, yetkili derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir veya daha iyi bir kredi derecesi verilmiş olan bir borçlanma aracının uzun dönem ortalama bir yıllık temerrüt olasılığının ifade ettiği bir yıllık temerrüt olasılığına eşit veya daha düşük olması anlamına gelir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 40 ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“40. Tahsili gecikmiş alacaklar hariç olmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kriterlere uygun olan alacaklar yüzde yetmiş beş risk ağırlığına tabi tutulur. Temerrüt istatistiklerinin perakende alacaklar için daha yüksek bir risk ağırlığının uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı kredi türü bazında Kurulca arttırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 43 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“43. Borçlusunun maliki olduğu ve ikamet edilen veya edilecek olan ya da kiraya verilen ikamet amaçlı gayrimenkullerin tümü üzerinde tesis edilen ipotekle tamamı kırk beşinci fıkranın (c) bendi kapsamında tam teminatlandırılmış alacaklara yüzde otuz beş risk ağırlığı uygulanır. Temerrüt istatistiklerinin söz konusu alacaklar için daha farklı bir risk ağırlığının uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı yüzde otuz beşten az olmamak üzere Kurulca farklılaştırılabilir. Bu fıkra uygulanması için Kurulca ilave şartlar belirlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 45 inci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Gayrimenkule İlişkin Kabul Edilebilir Teminat Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan tutardır, GKETT’in alacak tutarının tamamından büyük ya da eşit olması durumunda alacak tam teminatlı olarak kabul edilir.

 

 

Formülde;

n : Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek,

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi,

KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde yetmiş beşi; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki ipotekler) için yüzde elli olarak uygulanacak olan kredi teminat oranını,

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

GKDi (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii): i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i derecesinden daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden daha öncelikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları toplamının gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın bulunduğu derece veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri;

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını,

ifade eder. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 46 ncı fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumca uzun zamandan beri var olduğu ve iyi gelişmiş olduğu değerlendirilen piyasalar için ofis büroları, çok amaçlı ticari yapılar ve çok taraf kullanımlı ticari yapılar gibi ticari amaçlı gayrimenkullerin üzerinde tesis edilen ipoteklerle tamamı veya bir kısmı teminatlandırılan alacakların tam teminatlı kısımlarına, aşağıda yer alan şartların sağlanması ve bu şartların sağlandığına dair bilginin Kurum tarafından kamuya açıklanması halinde yüzde elli risk ağırlığı uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 49 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“49. İpotek Teminatlı Kredi Değeri (İTKD), gayrimenkulün değerinin Kurulca belirlenecek kredi teminatlandırma sınırı ile çarpılmış değeridir. Kurulca farklı bir oran belirleninceye kadar bu sınır yüzde seksen beş olarak uygulanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Gayrimenkule ilişkin Kabul Edilebilir Teminat Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan tutardır. Alacak tutarının GKETT kadar olan kısmı tam teminatlı kısım olarak kabul edilir.

 

 

Formülde;

GKDi: (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii) i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i derecesinden daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden daha öncelikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları toplamının gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın bulunduğu derece veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri;

İTKDi = GKDi x Kurulca Belirlenecek Kredi Teminatlandırma Sınırı

İpotek Tutarı1: Bankanın 1 inci ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

n: Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek sırası,

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi,

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı,

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını,

ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 59 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“59. Yönetmelik kapsamında veya daha sonra Kurul tarafından risk ağırlığı yüzde yüz elli veya daha fazlası olarak belirlenen alacaklar yüksek riskli alacaklar olarak kabul edilir ve bu sınıfta izlenir. Bu kapsamda tahsili gecikmemiş ancak donuk alacak olarak sınıflandırılmış tüm alacaklar yüzde yüz elli risk ağırlığına tabidir. Kurul yüksek risk ağırlıklı ilave kalemler belirleyebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511