20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Türk Ticaret Kanununun 380 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında değerlendirilecek şekilde banka tarafından sağlanan finansman veya garanti karşılığında edinilen paylar ile pay sahiplerine kâr dağıtımını zorunlu kılan imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye tutarı ve sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı birinci fıkranın (a) bendi kapsamında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlave ana sermaye, aşağıda sayılan kalemlerin toplamı üzerinden 9 uncu maddede belirtilen indirimlerin yapılması suretiyle bulunur:

a) Dağıtılmayan kar paylarının ileriki dönemlerde dağıtılmasını zorunlu kılanlar hariç olmak üzere, çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye tutarı,

b) (a) bendinde yer alan paylara ilişkin ihraç primleri,

c) Banka yönetim kurulunun ikinci fıkradaki şartları taşıdıklarını teyit eden yazılı beyanı ile birlikte yapacağı başvuru üzerine Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, dördüncü fıkrasının (c) bendi ile (ç) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Türkiye Muhasebe Standartlarında belirtilen tanımlanmış fayda plan varlıklarının, bankanın herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest kullanımında olduğu Kurum tarafından onaylananlar hariç olmak üzere, bu varlıkların değer düşüklüğüne uğraması veya kayıtlardan çıkarılması halinde silinecek olan ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısımları ile tanımlanmış fayda plan yükümlülüklerinde gerçekleşen herhangi bir azalmadan dolayı çekirdek sermayede oluşacak artışlar,”

“c) Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın;  hakim ortaklık niteliğindeki banka veya finansal kuruluşlar ile kontrol gücüne veya ortaklık paylarının yüzde onundan daha fazlasına veya oy haklarının yüzde yirmi veya daha fazlasına sahip olunan veya kendisi ile birlikte aynı ana ortaklık tarafından kontrol edilen veya Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloları konsolide edilmesi gereken banka ve finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyenlerin ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi araçlar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonlarının tamamı sırasıyla ilave ana sermaye ve katkı sermayeden indirilir. Net uzun pozisyonların hesaplanmasında, aynı varlıklara ilişkin kısa pozisyonlar uzun pozisyon ile aynı vadeye sahip olmaları veya kalan vadelerinin en az bir yıl olması halinde dikkate alınabilir.”

“Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, kontrol gücüne veya ortaklık paylarının yüzde onundan daha fazlasına veya oy haklarının yüzde yirmi veya daha fazlasına sahip olunan veya kendisi ile birlikte aynı ana ortaklık tarafından kontrol edilen veya Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloları konsolide edilmesi gereken banka ve finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyenlerin çekirdek sermaye unsurlarına doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi araçlar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonları, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları ile Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilen ipotek hizmeti sunma hakları çekirdek sermaye hesabında aşağıda belirtilen şekilde dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bankanın konsolide edilen bağlı ortaklıklarının çekirdek sermayelerinde azınlıkların sahip oldukları paylar, bağlı ortaklığın çekirdek sermaye kalemlerinin 6 ncı madde kapsamındaki unsurlar ile aynı nitelikleri haiz olması ve söz konusu ortaklığın bankalar ile aynı düzenlemelere ve denetime tabi olması durumunda bankanın konsolide çekirdek sermaye hesabında izleyen fıkralarda belirtildiği şekilde dikkate alınır.”

“(3) Bağlı ortaklığın çekirdek sermayesinin asgari olarak bulundurulması gereken tutarı aşan kısmı; bağlı ortaklığın çekirdek sermayesinden, bağlı ortaklığın asgari çekirdek sermaye tutarına sermaye koruma tamponunun eklenmesi suretiyle bulunan tutar ve bankanın asgari konsolide çekirdek sermaye tutarına konsolide sermaye koruma tamponunun eklenmesi ile bulunan tutarın bağlı ortaklığa ait olan kısmından düşük olanın indirilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bağlı ortaklığın ana sermayesinin asgari olarak bulundurulması gereken tutarı aşan kısmı; bağlı ortaklığın ana sermayesinden, bağlı ortaklığın asgari ana sermaye tutarına sermaye koruma tamponunun eklenmesi suretiyle bulunan tutar ve bankanın asgari konsolide ana sermaye tutarına konsolide sermaye koruma tamponunun eklenmesi ile bulunan tutarın bağlı ortaklığa ait olan kısmından düşük olanın indirilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bağlı ortaklığın özkaynağının asgari olarak bulundurulması gereken tutarı aşan kısmı; bağlı ortaklığın özkaynağından, bağlı ortaklığın asgari özkaynak tutarına sermaye koruma tamponunun eklenmesi suretiyle bulunan tutar ve bankanın asgari konsolide özkaynak tutarına konsolide sermaye koruma tamponunun eklenmesi ile bulunan tutarın bağlı ortaklığa ait olan kısmından düşük olanın indirilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, kontrol gücüne veya ortaklık paylarının yüzde onundan daha fazlasına veya oy haklarının yüzde yirmi veya daha fazlasına sahip olunan veya kendisi ile birlikte aynı ana ortaklık tarafından kontrol edilen veya Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloları konsolide edilmesi gereken banka ve finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyenlerin çekirdek sermaye unsurlarına doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi araçlar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonları, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları ile Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilen ipotek hizmeti sunma hakları çekirdek sermaye hesabında aşağıda belirtilen şekilde dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 1/1/2014 itibarıyla ilave ana sermaye veya katkı sermaye hesaplamasında dikkate alınan kalemlerden 12/09/2010 tarihi öncesinde ihraç edilmiş olan ve 7 nci veya 8 inci maddelerde belirtilen şartları taşımayanlar 1/1/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında yüzde yirmi, izleyen yıllarda ise her bir yıl için yüzde on oranında azaltılmak suretiyle ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınır. Bu hesaplama, her bir özkaynak unsuru içerisinde yer alan tüm borçlanma araçlarının 1/1/2013 tarihi itibarıyla toplam tutarı üzerinden yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan kalemlerden erken itfa opsiyonu ve faiz artırımı gibi geri çağırmayı teşvik edici özellikleri haiz olanlardan bu özelliklerin kullanımı;

a) 1/1/2013 tarihinden öncesine ait olanlar, söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarihe kadar kullanılmamış olmaları halinde, 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmaları kaydıyla ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınır.

b) 1/1/2013 veya bu tarihten sonrasına ait olanlar söz konusu özelliklerin kullanılmamaları ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmaları kaydıyla ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınır. Bahse konu sermaye kalemleri söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarih öncesinde birinci fıkra uygulamasına tabidir.

c) 12/09/2010 ile 1/1/2013 tarihleri arasında olan, söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarihe kadar kullanılmayan ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmayanlar ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınmaz. Bahse konu sermaye kalemlerinden 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (j) bendi ile 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi hariç diğer şartları haiz olanlar birinci fıkra uygulamasına tabidir.

ç) 1/1/2013 veya bu tarihten sonrasına ait olan, söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarihte kullanılmayan ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmayanlar, söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarih itibariyle ilgili özkaynak unsurunun hesabında dikkate alınmaz. Bahse konu sermaye kalemleri söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarihe kadar birinci fıkra hükümlerine tabidir.

d) 12/09/2010 tarihi veya öncesindeki bir tarihte kullanılabilecek ancak söz konusu özelliklerin kullanılabileceği tarihte kullanılmamış olan ve 7 veya 8 inci maddelerdeki şartları haiz olmayanlar birinci fıkra hükümlerine tabidirler.

(3) 12/09/2010 tarihi ile 1/1/2013 tarihleri arasında ihraç edilen özkaynak kalemleri, 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (j) bendi ile 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi dışında kalan şartları taşımaları kaydıyla birinci fıkrada belirtilen çerçevede dikkate alınır.

(4) 1/1/2013 tarihinden sonra ihraç edilen sermaye kalemleri 7 veya 8 inci maddelerdeki tüm şartları taşımaları kaydıyla özkaynak hesabında dikkate alınırlar.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özkaynaklar içerisinde yer alan çekirdek sermaye kalemlerinden 12/09/2010 tarihi itibarıyla bankaların özkaynak hesaplarında dikkate alınanlardan 6 ncı maddedeki koşulları haiz olmayanlar, anonim şirket şekli dışında kurulmuş bir şirket tarafından ihraç edilmiş olması, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi ve yüzde yüz oranında ana sermayede dikkate alınması kaydıyla birinci fıkrada belirtilen çerçevede dikkate alınır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2013

28756

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/9/2014

29111

2-

23/10/2015

29511