20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE

DAYALI YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(14) Kayıp oranlarındaki volatilitesi diğer ihtisas kredileriyle kıyaslandığında göreli olarak daha yüksek olan ve ticari amaçlı gayrimenkullerin finanse edilmesi amacıyla sağlanan alacaklar volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı olarak sınıflandırılır. Teminatı, Kurum ya da yabancı ülke otoriteleri tarafından volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul olarak sınıflandırılan alacaklar ile bu tür gayrimenkullere ilişkin arazi satın alınması, proje geliştirilmesi veya inşaat finansmanı sağlayan alacaklar volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı sınıfına dâhil edilir. Kurum ya da yabancı ülke otoriteleri tarafından volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul olarak sınıflandırılmayan gayrimenkullere ilişkin arazi satın alınması, proje geliştirilmesi veya inşaat finansmanı sağlayan alacaklar da geri ödemelerin büyük ölçüde borçlunun sermayesinden sağlanmayacak olması ve alacağa ilişkin geri ödeme kaynağının, gayrimenkulün gelecekte satılabilmesi halinde elde edilecek nakit akışı olması veya gayrimenkulün mevcut kiralama oranının emsallerine kıyasla daha düşük olması gibi sebeplerle önemli derecede belirsiz nakit akışları olması halinde volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı sınıfına dâhil edilir. Bu alacaklara ilişkin geri ödemelerin büyük ölçüde borçlunun sermayesinden sağlanabilmesi sebebiyle volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul olarak sınıflandırılmayan alacaklara, bu alacakların vadelerine bakılmaksızın, Ek-1’in Birinci Bölümünün yedinci fıkrası kapsamında vadesi 2,5 yıldan fazla olan diğer ihtisas kredileri için belirlenen risk ağırlıkları kullanılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Birinci Bölümünün beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. KOBİ’lerden olan kurumsal alacaklar için ikinci fıkra uyarınca risk ağırlıklarının hesaplanmasında, aşağıda yer alan korelasyon formülü kullanılır.

Formülde, “S” milyon TL olarak, KOBİ’nin içinde yer aldığı risk grubunun konsolide bazda yıllık net satış hâsılatını ifade eder. Devralınan KOBİ alacaklarından oluşan bir havuz için “S” parametresinin hesaplamasında, devralınan alacak havuzundaki her bir alacakla ağırlıklandırılmış yıllık net satış hâsılatı dikkate alınır. Net satış hasılatının firma büyüklüğü konusunda anlamlı bir gösterge olmaması durumunda net satış hasılatı yerine mali bilanço kullanılabilir. Bu bilgilerin bulunmaması halinde ikinci fıkrada belirtilen korelasyon formülü kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Banka tarafından istenildiği zaman herhangi bir şarta bağlı olmadan cayılabilen ya da borçlunun kredi değerliliğinde bozulma olması halinde otomatik olarak iptal edilebilen cayılabilir taahhütler için %0 dönüştürme oranı uygulanır. %0 dönüştürme oranı uygulanabilmesi için, bankaların, borçlunun mali durumunu düzenli olarak izlemesi ve iç kontrol sistemlerinin borçlunun kredi kalitesindeki bir bozulmanın derhal tespit edilmesine olanak sağlaması gerekir. Sözleşme koşullarının bankaya kullandırılmamış kredi taahhütlerinden cayabilme hakkı vermesi durumunda, tüketiciyi koruma mevzuatının ve ilgili diğer mevzuatın da dikkate alınması şartıyla bu taahhütlerin şarta bağlı olmadan cayılabilir olduğu kabul edilebilir."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin yedinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Ödemelerin gecikmesine ilişkin durumlar."

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Alacakların derece ve havuzlara tahsisinde, tahsis sürecinin girdileri ve çıktıları üzerinde kişisel değerlendirme kullanılarak değişiklik yapılabilecek durumların ve değişiklik yapmaya yetkili personelin bilgilerinin, söz konusu değişikliklerin limitlerini ve nasıl yapılacağını da içerecek şekilde yazılı hale getirilmesi gereklidir. Değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler ile değişikliği yapan personele ilişkin bilgiler kayıt altına alınır ve takip edilir. Bankaların modele dayanan derecelendirmelerde, model notunun değiştirilmesi, değişkenlerin çıkarılması veya girdilerin değiştirilmesi gibi durumların izlenmesine yönelik rehber ve süreçlere sahip olması gerekir. Bankalar söz konusu değişikliklerin yapıldığı alacakların performansını analiz eder.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 33 üncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Borcun, donuk alacak olarak sınıflandırılması,"

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 56 ncı fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Validasyon, asgari yılda bir kez olmak üzere kredi riski kontrol biriminden ve icrai birimlerden bağımsız bir birim tarafından ya da bağımsız bir üçüncü tarafça aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilir:”

MADDE 8 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511