17 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29596

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2016 YILI İHRACAT

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, doğadan toplanacak tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılacak iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 4 – (1) Tıbbi sülüğün 2016 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başvuru

MADDE 5 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren yirmi gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğacak sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler

MADDE 6 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.

b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez).

İhracat kotasının dağıtımı

MADDE 7 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıda verilen kriterler esas alınır:

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı / Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı.

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup, bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.

Tahsis edilen kotanın iptali

MADDE 8 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,

b) Yasadışı yollardan tıbbi sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,

firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Ayrıca bu maddedeki suçları işleyenler bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.

İtiraz

MADDE 9 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmesinden itibaren on beş gündür.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 8/1/2015 tarihli ve 29230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.