16 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29595

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN

İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “önlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “mülki idare amirleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca gömülmek üzere ailesine veya yakınlarına ya da belediyeye teslim edilen cenazeler, yirmi dört saat içinde defnedilir. Zorunlu hallerde mülki idare amiri tarafından bu süre uzatılabilir. Süresi içinde defin işlemi yapılmayan cenazeler, mülki idare amirinin kararıyla bulunduğu yerden alınarak gömülür.

(6) Mevzuatta defin görevinin mülki idare amirlerine verildiği durumlarda, defin işleminin yerine getirilmesi amacıyla mülki idare amirleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına görev verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Çeşitli ve Son Hükümler Bölümüne 43 üncü maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Mülki idare amiri tarafından alınacak tedbirler

MADDE 42/A – (1) Halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğinin olumsuz etkilendiğinin mülki idare amiri tarafından tespit edilmesi durumunda bu Yönetmelikteki iş ve işlemlerin yapılması için mülki idare amirince gerekli tedbirler alınabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2010

27467

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/4/2012

28253

2-

19/1/2013

28533