15 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29594

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Ortalama ders AKTS kredi yükü: Ders programında tüm yarıyıllardaki ders AKTS kredi yüklerinin toplamının, toplam yarıyıl sayısına bölümünden çıkan sonucu, 

ö) Yarıyıl ders AKTS kredi yükü:  Ders programında ilgili yarıyıldaki staj ve KGS dışındaki toplam AKTS kredi yükünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS kredi yüküdür. Ancak öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın ders programında gösterilen ortalama ders AKTS kredi yükü, yarıyıl ders AKTS kredi yükünden büyük ise, büyük olan esas alınır. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı bulundukları programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS kredi yükü kadar ders alabilirler.

(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, yarıyıl ders AKTS kredi yükü veya ortalama ders AKTS kredi yükünden hangisi büyük ise büyük olan kredi yükü kadar ders alabilirler, bundan daha fazla kredi yükü alamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren ise büyük olan ders AKTS kredi yükünün üzerine, GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler bir ders, GNO’su en az 3,25 olan öğrenciler iki ders daha alabilirler.

(3) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi ve tek ders sınavı dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile GNO değerlerine bakılmaksızın büyük olan ders AKTS kredi yüküne ilave olarak iki ders alabilirler.

(4) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler ders AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2015

29459