15 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29594

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (23) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“23) Subay, astsubay ve uzman jandarmalara hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini bayramlara ilişkin tatillerde talepleri üzerine hizmet ve görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde belirtilen oranlar da dikkate alınmak suretiyle garnizon terk izni verilebilir. Garnizon terk izin süresi yıllık izinden mahsup edilmez.”

 “26) Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personelin;

A) İstirahat süresi, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, yıllık izninin bitiş tarihinde göreve başlar.

B) İstirahat süresi, yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, istirahat süresinin bitimini müteakiben göreve başlaması zorunludur.

C) İstirahat süresi ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, iznin bittiği tarihte görevine başlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Savaşı gerektirecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemleri ile seferberlik ve savaş hali durumunda;

1) Yıllık izin, mazeret izni veya sıhhî izinli olarak görevli bulundukları garnizon hudutları dışına çıkan subay ve astsubaylar  ile  askerî  öğrenciler, gittikleri garnizon komutanlığına müracaatla; izinli olarak geldiklerini, ikamet edecekleri adresi ve garnizondan ayrılacakları tarihi bildirmekle yükümlüdür. İzinlinin garnizon komutanından rütbece büyük olması, bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.

2) İlgili garnizon komutanları, 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 161 inci maddesi uyarınca, izinli olarak garnizonlarına gelen askerî personel hakkında mükemmel bilgiye sahip olmak ve garnizona yeni gelen silâhlı kuvvetler personeline lâzım olacak bilgileri içeren garnizon talimatını duyurmak zorundadır.

3) İzinli geldiklerini bildirmek amacıyla garnizon komutanlığına müracaat esnasında, subay ve astsubaylar için üniforma giymek mecburiyeti yoktur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seyahat maksadıyla izinli gönderilecek personelin miktarı Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay ve astsubaylar için, mevcutlarının % 1’ini geçemez. Askerî öğrenciler bu oranın dışında olup, izinli gönderilecek öğrenci miktarı okul ana yönergesi esaslarına uygun olarak düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-A T.C. Silahlı Kuvvetler Personeline Ait İzin Belgesinin sonundaki “madde” başlıklı açıklama bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Açıklamalar: Savaşı gerektirecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemleri ile seferberlik ve savaş hali durumunda; izinli gidenler gidecekleri yeri bildirmeğe ve gittikleri yerde merkez, garnizon komutanlıklarına veya bulunuyorsa askerlik şubelerine geldiklerini, adreslerini ve gidecekleri günü bildirmeğe mecburdurlar. Bu hususa riayet etmeyenler hakkında itaatsizlikten takibat yapılacaktır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.