14 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29593

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASI

TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.’NİN

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-09)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2015-21)

MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ  (Tebliğ No: YİG/2010-09)’in metninde geçen “Bayındırlık ve İskan” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.