14 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29593

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2015 tarihli ve 29228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tezli yüksek lisans programlarına girebilmek için değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15’i esas alınır. Genel başarı notu en az 60 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2015

29228