13 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29592

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Selçuk Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm başkanının önerisi üzerine,  ilgili dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri dersleri ifade eden değeri,

ç) İlgili kurul: İlgili birimin kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: İlgili birimin yönetim kurulunu,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

g) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

ı) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) Kayıt yapılacak öğretim yılında birimlerden birine, merkezi yerleştirme ile veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli sayılan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak,

c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,

ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında, ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 6 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci aynı zamanda birinci yarıyıl, yıllık eğitim yapan birimlerde ise birinci yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması kaydıyla, ilgili yönetim kurulu karar verir.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemekle yükümlü değildir.

(6) Kayıt işlemini e-devlet kapısından yapan öğrenciler, Üniversitenin internet sitesinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde ders kaydı yapabilirler.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile bir program için yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 8 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, Avrupa kredi transfer sistemine (AKTS)  uygun olarak belirlenir.

(4) Bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360’tır.

(5) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 9 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması, birinci sınıf sonunda 1.00’ın altında, ikinci sınıf sonunda 1.50’nin altında,  üçüncü sınıf sonunda 1.80’in altında olan öğrenci bir üst sınıftan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ç) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılındaki BB’den daha düşük not aldığı ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

d) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıl/yıldan ders alamayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz.

f)  Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

g) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar, lisans-mühendislik tamamlama, diploma denklik ve çift ana dal/yan dal öğrencileri dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

ğ) Öğrenciler ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ilgili yönetim kurulunun kararıyla ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersler ile Üniversitenin herhangi bir biriminden içeriği ve kredisi uyan dersleri alabilirler.

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına giremez.

(2) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Uygulama sınavı yapılan uygulamalı dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan birimler bu hükmün dışındadır.

(3) Devamın denetimi, ilgili dekanlık veya müdürlükçe uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

MADDE 11 – (1) Sınavlar ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan birimlerde ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili kurullar karar verir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin final sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan ve DC notu dahil, daha düşük not alan öğrenciler girebilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, ilgili dekanlık/müdürlükçe tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit edilir.

f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

(2) Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurul karar verir.

(3) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadır. Final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 13 – (1) Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

(3) Harf notları, notların açıklamaları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)      Puanlar                     Notlar                   Katsayılar

         90-100                        AA                         4.00

          85-89                         BA                         3.50

          75-84                         BB                         3.00

          70-74                         CB                         2.50

          60-69                         CC                         2.00

          55-59                         DC                         1.50

          50-54                         DD                         1.00

          40-49                         FD                         0.50

           0-39                          FF                          0.00

             ---                             F                           0.00

b) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,

c) DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız,

ç) FD, FF: Başarısız,

d) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok,

e) G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı,

f) K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız,

g) M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

(4) Final veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin ara sınavları değerlendirilmez ve final veya bütünleme sınavına girmedikleri dersten başarısız sayılırlar.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 14 – (1) Ağırlıklı not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin o dönem/yıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir birime kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır.

(4) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 15 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler.

(2) Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 (2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası olan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 17 – (1) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt yenilememesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile veya aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alınması,

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır.

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı, 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi

MADDE 19 – (1) Üniversite birimlerine yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Çift diploma programları

MADDE 20 – (1) Yurt dışındaki üniversiteler ile çift diplomaya dayalı, uluslararası ortak lisans programları (UOLP) ve uluslararası ortak ön lisans programları (UÖLP) açılabilir. Bu eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

Yabancı dille eğitim

MADDE 21 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile sadece belirli bir yabancı dil ile veya Türkçe ve belirli bir yabancı dil ile karma olarak eğitim yapılan bölüm ve programlar açılabilir. Bu eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

Mezuniyet

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl/yıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlükçe yarıyıl/yıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.

(5) Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma eki, diploma ekinde belirtilen diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge, not döküm belgesi (transkript) verilir. Not döküm belgesinde tekrar alınmış derslerin sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 24 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili birimde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin ilgili birimdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ders alan öğrenciler söz konusu hükümlere göre alamadıkları dersler dahil, almaları gereken dersleri 2015-2016 eğitim-öğretim yılında alabilir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.