12 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29591

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2009 tarihli ve 27199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

c) 6 ncı maddede belirtilen program türüne göre, Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre belirlenen B1 düzeyi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 60 ve B2 düzeyi için en az 75 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Eşdeğerlikler Tablosunda gösterilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı almış olmak. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirilmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

 “(3) Öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri öğrenim süresi, kayıt oldukları programlar için 2547 sayılı Kanunda öngörülen sürelerin dışındadır.”

“(5) Trakya Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak koşuluyla Senatonun belirleyeceği kontenjan dahilinde dinleyici öğrenci kabul edilebilir. Belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olduğu takdirde, öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2009

27199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/11/2009

27414

2-

20/4/2011

27911

3-

28/1/2013

28542