11 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29590

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2014 tarihli ve 29078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, alınmak istenen dersin eşdeğerliliği ve alınacağı üniversitenin, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu birimde başarısız ya da devamsız olduğu derslerden bir yarıyılda en fazla ikisini ve öğrenimi süresince de en fazla dört dersi, yeniden devam etmek şartıyla diğer üniversitelerden alabilir. Mezuniyet aşamasında olup mezuniyet şartlarını sağlayabilmek için başarısız ya da devamsız olduğu dersler dışında çakışma, kredi/AKTS sınırı gibi nedenlerle kayıt yaptıramadığı en fazla bir dersi bulunan öğrenci, bu fıkrada konu edilen ders sayılarına dâhil olmaksızın ve devam etmek şartıyla bu dersi de diğer üniversitelerden alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilmiş olan ara sınav tarihlerinde ara sınava girememiş öğrenciler için yapılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci, ara sınav döneminin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ara sınavına girmemiş olmak koşuluyla, hangi derslerden mazeret sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına vermek zorundadır. Bu süre içinde verilmeyen dilekçeler işleme konulmaz. Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu tarihlerde sınava girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2014

29078

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2015

29302