9 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29588

YÖNETMELİK

Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2014 tarihli ve 29139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mütevelli Heyet, Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından dört yıllığına seçilen en fazla on üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2014

29139