8 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29587

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (TEMLİK VE VERGİ

BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49)

MADDE 1 – 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.