8 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29587

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz, ancak, öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “normal öğrenim süresi iki yarıyıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “azami süresi dört yarıyıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkçe hazırlık

Madde 8 – Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezine kayıt yaptırırlar ve bu birim tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yüksekokul yönetim kurulu kararı ile meslek yüksekokulu öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda da başarısız olmaları halinde Trakya Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme haftasında ödemekle yükümlüdür.

Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, ilgili yönetim kurulunun teklifi, Trakya Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında dersler öğrenci ve danışman ile birlikte düzenlenir. Dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Önceki yarıyıllardan ders, laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları derslere, varsa ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları derslerin dışında bulundukları yarıyıla ait tüm derslere yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, ortak zorunlu dersler dâhil, bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Öğretimde öngörülen sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan eğitim programlarında, ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fakülte veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Ek sınavlar eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları ilgili yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatay geçişler ve özel öğrenci olarak ders alma

Madde 28 – Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az iki hafta önce üniversitenin ilgili meslek yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Yapılan başvurular üniversite birimlerinin ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasının sonuna kadar değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30 – Bir yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında, aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Bir Yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; başvurular, öğrencinin üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış başarılı veya başarısız olduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu dersleri, yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 22 nci maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 42 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.