8 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29587

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve meslek yüksekokulları hariç, Trakya Üniversitesine bağlı fakülteler ve yüksekokullarda uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bir öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört hafta (70 iş günü) olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yıllık lisans programları için yedi yıl, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlar için sekiz yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil hazırlık

Madde 8 – Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl, azami süresi dört yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkçe hazırlık

Madde 9 – Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezine kayıt yaptırırlar ve bu birim tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda da başarısız olmaları halinde Trakya Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme haftasında ödemekle yükümlüdür.

Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında dersler öğrenci ve danışman ile birlikte düzenlenir. Dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Önceki yarıyıllardan ders, laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları derslere, varsa ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları derslerin dışında bulundukları yarıyıla ait tüm derslere yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler dâhil bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir lisans programında kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.

Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler, genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrenciler arasında ilk %10 içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler dâhil toplam 45 AKTS krediyi aşmamak şartıyla, ders saatleri örtüşmeyecek şekilde bir üst sınıftaki derslere de kayıt olabilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Öğretimde öngörülen sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan eğitim programlarında, ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Ek sınavlar, eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Azami eğitim-öğretim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde, bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatay, dikey geçişler ve özel öğrenci olarak ders alma

Madde 29 – Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az iki hafta önce Üniversitenin ilgili fakülte ve/veya yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Yapılan başvurular üniversite birimlerinin ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasının sonuna kadar değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Bir fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Bir fakülte veya yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, başvurular, öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar, kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin Üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış, başarılı veya başarısız olduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu dersleri, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 23 üncü maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 43 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.