7 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29586

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   31/12/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-107

Konu           :   Taşınmaz Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 16.12.2015 tarih ve 855 sayılı yazısına istinaden,

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Giresun ili, Merkez ilçesi, Gedikkaya Mahallesi, 1596 ada 79 no.lu parselde (101/800 oranındaki hisseye karşılık gelen) bulunan 58,06 m2 taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Fatma YİĞİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 34.000- (Otuzdörtbin) TL bedelle satılmasına, Fatma YİĞİT’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın satış işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.