6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29585

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE

EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE

ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE

İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/32)

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  4 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, yeni tip onayı belgesi alacak M1, N1 Sınıf 1 ve M2 kategorisi araçlarda 1/1/2016, N1 Sınıf 2 ve Sınıf 3 ile N2 kategorisi araçlarda 1/1/2017 tarihinden, tip onayı mevcut M1, N1 Sınıf 1 ve M2 kategorisi araçlarda 1/1/2018 ve tip onayı mevcut N1 Sınıf 2 ve Sınıf 3 ile N2 kategorisi araçlarda 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanır. 4 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, araç kategorilerine göre karşılarında belirtilen tarihlere kadar ihtiyari olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2018” ibaresi “31/8/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 6’sında yer alan Çizelge 1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.