5 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29584

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akademik takvimde belirlenen süre içinde katkı payını yatırdıktan sonra kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Katkı payını ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payını ödemediği/kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payının ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.

(2) Öğrenciler tıp eğitimini bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda hiç yapmadığı ve/veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu staj sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi kapsamı dışında kalan son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm stajlar için iki ek staj tekrarı hakkı verilir. Bu staj tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken staj sayısını, hiç yapmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca yaptığı staj tekrarları sonunda bir stajdan başarısız olan son sınıf öğrencilerine sınırsız staj hakkı verilir.

ç) Staj tekrarları sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam staj sayısı, hiç yapmadığı ve devam koşulu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere en çok beş olan son sınıf öğrencilerine üç ek staj tekrarı hakkı verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek staj hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam staj sayısı, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği stajlar da dâhil olmak üzere en fazla beş olan son sınıf öğrencilerine, dört ek staj tekrarı hakkı verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Sınırsız staj hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği staj başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, staj tekrarı dışındaki diğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(4) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir. Öğrenci katkı payları, eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı payını ödemeye devam ederler. Akademik yıl başlamadan bir veya iki yıl izinli sayılan öğrenciler katkı payı ödemezler. İzinli sayılan süreler eğitim- öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2013

28732