5 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29584

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin öğrencilik hâlleri, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisini almak için yerel gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatay- dikey geçişler”

“(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından eş değer kabul edilen ve en az CC harf notu almış olduğu derslerden başarılı sayılır ve CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar dersler alabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına başvurmaları halinde daha önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notu aldığı derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.”

“(3) Öğrencinin, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce derslerinden en az CC harf notuna sahip olanlar veya geçer/yeterli/muaf başarı notuna sahip olanların bu notu CC harf notu olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin daha önce alınan ve bu fıkrada sözü edilen başarı notlarının haricindeki başarı notları ise 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler o dönemin derslerini alamaz, bu derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması durumunda ders ekle/sil haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu süre zarfında kayıt yenilemeyen/yenileyemeyen öğrenci tekrar mazeret kayıt talebinde bulunamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesinde 300 AKTS, Tıp Fakültesinde 360 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden geçerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir.

(10) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar ve Değerlendirme”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar”

“a) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim planında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.”

“c) Mazeret ara sınavı, 30 uncu maddede belirtilen nedenlerle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir. Mazeret ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik birime başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.”

“e) Tek ders sınavı, 24 üncü maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için en fazla tek dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Ayrıca, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlaması gerekir. Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar, dersin okutulduğu döneme bakılmadan öğrenim ücretini/katkı payını yatırması halinde güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına girebilirler. Belirlenen sürelerde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan öğrenciler ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenim ücretini/katkı payını sınavdan önce yatırması durumunda tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Öğrencinin eksik stajının olması, tek ders sınavına girmesi için engel teşkil etmez.”

“f) Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir.”

“(2) Yarıyıl içi çalışmalar veya ikinci ara sınav gerektiren derslerin ikinci ara sınav takvimleri, bölüm/program başkanlıkları tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından belirlenir.”

“(4) Ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içinde yapılan çalışmaların kısa sınav, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, atölye, seminer ve laboratuvar yarıyıl içi ders notuna katkısı, %50’lik dilim üzerinden değerlendirilir. Akademik takvimde belirtilen ara sınavın yarıyıl içi notuna katkısı %25’den az olamaz.

(5) İlgili dersin sorumlu öğretim elemanı ders içerik değerlendirme önerisini eğitim-öğretim başlamadan önce ilgili bölüm kurulu onayına sunar ve öğrencilere derslerin ilk haftası içerisinde duyurur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak ders niteliğindeki bitirme tezi, bitirme araştırması, proje ve benzeri çalışmalar için ara sınav yapılması şartı aranmaz.

(2) Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına ödev, kısa sınav, seminer, sunum, laboratuvar uygulaması, arazi çalışması, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar veya bunların yerine geçecek ikinci bir ara sınava tabi tutulurlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalarının ilanı

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalarının yarıyıl içi notu sonucunu yarıyıl sonu sınavlarının en az on beş iş günü öncesinden öğrenci işleri otomasyon programı üzerinden ilanını sağlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, FD, DD, DC başarı notu almış öğrenciler girebilir. Ancak DD ve DC notuna sahip olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için ilgili birimin bölüm/program başkanlıklarına yarıyıl sonu sınavı ilan tarihinden sonraki iki iş günü içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınav/sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmaları genel not ortalaması olan yarıyıl içi notunun %50’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

                      Harf Karşılığı

Not                Başarı Notu             Katsayı           Başarı Durumu

90-100          AA                          4,00                Pekiyi

80-89            BA                          3,50                Pekiyi

70-79            BB                          3,00                İyi

65-69            CB                          2,50                İyi

60-64            CC                          2,00                Orta

55-59            DC                          1,50                Şartlı Başarılı

50-54            DD                          1,00                Şartlı Başarılı

30-49            FD                          0,50                Başarısız

0-29              FF                           0,00                Başarısız”

“(7) Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme başarı listesi ve sınav evrakları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanlıklarınca onaylanan bu listelerden biri bölümde bırakılır diğeri ise, en geç on beş iş günü içerisinde bölüm başkanlıkları/dekanlıkları/müdürlüklerince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav evrakları sınavın yapılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili birimce saklanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Diplomaların ön yüzünde: Öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın/bölümün adı, mezuniyet tarihi, mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencileri için alınan unvan, sıcak baskılı hologram, fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, devlet konservatuvarında Rektör ve devlet konservatuvarı müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün elektronik imzaları bulunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması.

ç) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarından özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için öğrencinin kendi üniversitesinin Senato kararı ile birlikte Üniversiteden alacağı dersleri belirten onaylı belgeyi kendi dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden on beş gün öncesine kadar, ders almak istediği bölüm/program başkanlığına başvuru yapması gerekir. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili birimin yönetim kurulu ve Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı esas alınır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddesi ile değiştirilen 21 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 13 üncü maddesi ile değiştirilen 25 inci maddenin birinci fıkrası, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2014

29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2014

29184