4 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29583

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü kırk ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk saat şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ortak zorunlu dersler dahil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %50’si ve fazlası ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

(6) ÖSYM sınavı ile yerleşip Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ve Üniversiteye kurum içi/kurumlar arası geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri önlisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır.

(7) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin muaf olarak sayılabilmesi için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 21 inci maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak, öğretim programlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde M (muaf) harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) M harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. M notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin başlığı “Meslek stajları ve staj muafiyeti” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Mesleği ile ilgili bir işyerinde en az üç yıldan beri çalışan ve halen böyle bir iş yerinde çalıştığını belgeleyen öğrenciler ile daha önce herhangi bir öğretim kurumunda öğrenim görürken staj başarmış olan öğrencilerin bölümdeki staj/stajlardan muafiyet için yaptıkları başvurular, Program Staj Kurulu tarafından değerlendirilir. Staj muafiyeti, Program Staj Kurulu ve Bölüm Başkanlığının teklifi ile ilgili akademik birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2011

28129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/2/2012

28193

2-

21/5/2012

28299

3-

8/11/2012

28461

4-

31/5/2013

28663

5-

12/8/2013

28733

6-

12/11/2013

28819

7-

15/4/2014

28973

8-

16/10/2014

29147