3 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29582

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakültelerin Dekanını,

b) Fakülte: Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) İlgili kurullar: Fakülte ve meslek yüksekokul kurullarını,

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakülte veya meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

d) Meslek yüksekokulu: Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

e) Müdür: Meslek yüksekokulu müdürünü,

f) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Yüksek İhtisas Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün ve yaygın eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(2) İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.

(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak; zorunlu hallerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile derslerin yıllık olarak düzenlenmesi mümkündür.

(4) Fakülte ve meslek yüksekokulları, kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini en geç nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil/Türkçe hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını asgari iki yıl, lisans programlarını asgari dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları asgari altı yılda tamamlayarak mezun olamayanlar; 36 ncı madde çerçevesinde ilgili döneme ait öğrenci eğitim-öğretim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan burs ve diğer haklardan yararlandırılmaksızın, öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süre içinde öğrenim ücretini ödemeye devam eder.  Uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 9 – (1) Üniversite programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak,

c) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

ç) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak,

d) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(5) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte ve meslek yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(6) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(7) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında eğitim-öğretim ücretini ödeyerek ve 11, 12 ve 13 üncü maddeler çerçevesinde ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, 8 inci maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(2) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 11 – (1) İlgili kurullar, diplomaya yönelik öğretim programlarını, öğretim türlerini ve bu türler için öngörülen dönem ve süreleri Senatonun onayına sunarlar. Haftalık ders programı, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce, dekanlık/ müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede, Rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 12 – (1) Tıp fakültesinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu fakültede dersler, ders kurulu, uygulama ve staj eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, Dönem IV ve V’deki stajlardan birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu stajı/stajları tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Ders geçme esası ve işleyişi

MADDE 13 – (1) Tıp fakültesi dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokullarında, ders geçme esası uygulanır.

(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte ve meslek yüksekokullarında, normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ancak, danışmanın onayıyla tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri, bir kez ertelenebilir.

(3) Ders seçme ve kredi tamamlama aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrenci; en az, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. Ancak; bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise, söz konusu alt sınır uygulanmaz.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 2/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

(4) Azami kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler tam sayıya tamamlanır.

(5) Ön şart olan dersler ve bunlara bağlı ön şartlı dersler, ilgili kurullarca önerilerek, Senato tarafından karara bağlanır. Ön şart derslerinden başarısızlık halinde, buna dayalı dersler alınmaz. Bir dersin ön şartı olarak belirlenen ders ve derslerden ön şartın sağlanabilmesi için gerekli harf başarı notu, ilgili kurullarca belirlenir.

(6) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

(7) Öğrenci almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.

(8) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı takdirde eğitim-öğretime devam edemez.

Ders muafiyetleri    

MADDE 14 – (1) Fakülte ve meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla, muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, fakülte yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

(3) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı, o yarıyılın normal kredi miktarı kadardır.

Derslerle ilgili intibaklar

MADDE 15 – (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/meslek yüksekokulunun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

Devam mecburiyeti

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu, ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık raporu alması devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler, ilgili yönetim kurullarınca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavıdır.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 19 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

Dönem sonu sınavı

MADDE 20 – (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıt olmak, derse devam etmek, stajlar hariç, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve dersin uygulaması ile diğer şartlarını yerine getirmek gerekir.

Bütünleme sınavı

MADDE 21 – (1) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavında başarısız olan öğrencilere uygulanır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretini takip eden yedi gün içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat eder.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle sınavlara katılmayan öğrencilerin bunu sağlık raporu ile belgelendirmesi ve raporun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

Tek ders sınavı

MADDE 23 – (1) Tek ders sınavı, 20 nci maddede belirtilen şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için, tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl sonunu takip eden ay içerisinde  yapılır. Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına, yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için,  en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde, ara sınav notu dikkate alınmaz.

Sınavın geçerliliği

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde, sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler, o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 25 – (1) Sınav programı, akademik takvim çerçevesinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar ile yılbaşı tatili dışında, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 26 – (1) Her türlü sınav kâğıdı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 27 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/müdür, itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına, ilgili öğretim üyesine veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç, yedi iş günü içinde dekanlığa bildirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde durum ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.

Başarı notu

MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak, ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

(2) 20 nci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, birinci fıkrada belirtildiği şekilde hesaplanan puana ham başarı puanı denir.

(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise, sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Notlar                       Katsayılar

AA                           4.00

BA                            3.50

BB                            3.00

CB                            2.50

CC                            2.00

DC                            1.50

DD                           1.00

FD                            0.5

FF                             0.0

a) B: Kredisiz dersler için başarılı,

b) K: Kredisiz dersler için kalır,

c) D: Devamsız,

ç) G: Girmedi,

d) M: Muaf,

e) S: Süren çalışma,

f) E: Eksik.

(5) Takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.

(6) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

(7) (B) ve (K) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(8) (M) notu, Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYS, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

Not yükseltme

MADDE 29 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC+) notu ile başardıkları dersleri, 13 üncü maddedeki hüküm çerçevesinde, tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması, o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada, (G) ve (D) notları da (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 31 – (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir.

(2) Bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir.

(3) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silahaltına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakiler, raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili fakülte veya meslek yüksekokula müracaat eder.

Değişim programları

MADDE 32 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar, Senatoca düzenlenir.

Yatay geçişler

MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Dikey geçişler

MADDE 34 – (1) Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

İntibak     

MADDE 35 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Ücretleri, Disiplin İşlemleri, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 36 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Burslu öğrencilere eğitim-öğretim ücretlerinde, hak kazanmış oldukları burs oranında indirim yapılır.

(2) Eğitim-öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Ara sınıflarda ücret artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak hesaplanır.

(3) Eğitimini 8 inci maddede belirtilen azami sürelerde bitiremeyen ön lisans ve lisans öğrencileri eğitim ücretlerini ilk yıl için %25, diğer yıllar için %50 oranında artırılmış olarak öderler.

(4) İntörnlüğü zamanında tamamlayamayan tıp fakültesi öğrencilerinden kalan staj süresi, 0-13 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 25’i, 14-26 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 50’si, 27-39 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 75’i, 40-52 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 100’ü alınır.

(5) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her yarıyılda/yılda kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydını yeniletmeyen öğrenci eğitim-öğretime devam edemez.

(6) Kayıt silme veya sildirme Rektörlük onayı ile yapılır.

Disiplin işleri

MADDE 37 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca fakülte/meslek yüksekokuluna bildirilenler, sınavlara alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü; fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

İlişik kesme

MADDE 38 – (1) Aşağıdaki hallerde fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla öğrencinin fakülte veya meslek yüksekokulu ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre fakülte/meslek yüksekokulundan çıkartılma cezası almış olması.

b) Kalıcı yeti kaybına neden olan psikolojik bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilmiş olması.

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 39 – (1) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(3) Fakülte ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları, her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar; fakültelerde Rektör ve dekan, Rektörlüğe bağlı meslek yüksekokullarında Rektör ve müdür tarafından imzalanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte veya meslek yüksekokuluna kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte veya meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülte veya meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte veya meslek yüksekokuluna dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.