2 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29581

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız