31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

JAPONYADAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN

RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında yer alan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır.

(2) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında olup birinci fıkrada belirtilen Tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde Tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine tabi olmayan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır.

(3) Anılan Tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan ürünlerin ithalatında uygulanmaz.

(4) “EXPO 2016 Antalya” kapsamında getirilen gıda ve yem haricindeki bitki ve bitkisel ürünler için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen uygunluk yazısı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 ‒ (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.