31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE

VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ULUSAL TEKNİK ONAY

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

(MHG/2015-23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri Ek-2’de belirtilen ürün alanlarından en az birinde yerine getiren ve bunları yürütmek için gerekli nitelikleri haiz olarak Ek-2’de öngörülen çerçevede örgütlenmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, bir başvuru dosyası ile başvurmaları ve yeterli görülmeleri halinde görevlendirir. Görevlendirme kararı ve kuruluşlara ilişkin bilgiler Bakanlıkça duyurulur.” hükmünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Mustafa Kemal Mah. 2127 Sok. 24/1 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (CPC)’nin, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında teknik onay yayımlama faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) CPC, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak, Ek-1’de belirtilen yapı malzemesi ürün alanları için Ek-2’deki kapsamlarda teknik onay yayımı yapar.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız