31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı tüketicilerin, dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli tedarik şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasına ilişkin fiyat eşitleme mekanizmasının düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ fiyat eşitleme mekanizmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 1 inci maddesine ve 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

b) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

c) Fiyat eşitleme mekanizması: Tüketicilerin dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasını sağlayan mekanizmayı,

ç) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

d) İlgili mevzuat: Kurum tarafından çıkarılmış olan gelir ve tarife düzenlemelerine ilişkin mevzuatı,

e) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

h) Tüketici: Dağıtım şirketleri için tüm dağıtım sistemi kullanıcılarını, görevli tedarik şirketi için ise söz konusu şirketten düzenlemeye tabi perakende satış tarifeleri yoluyla enerji temin eden tüm dağıtım ve iletim sistemi kullanıcılarını,

ı) Ulusal birim fiyat: Türkiye genelinde dağıtım ve düzenlemeye tabi perakende satış faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerin kullanıcılara yansıtılması için, ilgili tarife yılı ve/veya perakende satış tarife dönemleri itibariyle Kurul tarafından onaylanan, faaliyetler ve abone grupları bazındaki birim fiyatları,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde yer almakla birlikte tanımlanmamış olan terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyat Eşitleme Mekanizmasının Esasları ve Tarafları

Fiyat eşitleme mekanizmasının esasları

MADDE 5 – (1) Destek tutarının hesaplanmasında;

a) Her bir dağıtım şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen Kurul tarafından onaylanmış olan gelir tavanları ile yıllık talep tahmininin mevsimsel çekiş oransallığı dikkate alınarak perakende satış tarife dönemlerine paylaştırılmış değerleri,

b) Her bir görevli tedarik şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde gelir ihtiyacı,

dikkate alınır.

Fiyat eşitleme mekanizmasının tarafları

MADDE 6 – (1) Fiyat eşitleme mekanizmasının tarafları dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve TETAŞ’tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Tutarlarının Tespiti, Bildirilmesi ve Ödenmesi

Destek tutarlarının tespiti ve bildirilmesi

MADDE 7 – (1) Destek tutarları, her bir şirket için destek tutarına konu faaliyet için elde edilmesi Kurul tarafından onaylanmış tutar ile ulusal birim fiyatlarla elde edileceği öngörülen tutarların farkı alınarak hesaplanır.

(2) Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanması sonucunda dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin destek tutarları, Kurum tarafından hesaplanarak ödeme tarihinden önce taraflara bildirilir.

Destek tutarlarının ödenmesi

MADDE 8 – (1) Fiyat eşitleme mekanizması uygulaması sonunda belirlenen destek tutarlarının ilgili taraflar arasındaki transferi TETAŞ aracılığı ile yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, hesaplanan tutarları eşit taksitler halinde ve her ayın 15’ine kadar (15’i dahil) TETAŞ’a öder.

(3) TETAŞ, bu Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için desteklenen durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerine yapılacak ödemeleri eşit taksitler halinde ve her ayın 17’sine kadar (17’si dahil) yapar.

(4) Destek tutarları ilgili tarafların muhasebe kayıtlarında yer alır.

Destek tutarlarının ödenmesinin önceliği

MADDE 9 – (1) Lisans sahibi ilgili tüzel kişiler öncelikli olarak destek tutarlarını ödemekle yükümlüdür.

(2) Taraflardan birinin ödeme yapmaması durumunda Kanunun 16 ncı maddesi doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Destek tutarlarının faturalama ve ödemelerine ilişkin bu Tebliğde yer almayan hususlar taraflar arasında yapılan protokolde yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 10 – (1) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.