31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının B.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B.4- Tazminatın Ödenmesi

4.1 - Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

4.2 - Esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmek üzere deprem sonrasında sigortalılara avans ödemesi yapılması mümkündür. Avans ödenip ödenmemesi, avans tutarı ve avans kapsamı DASK’ın önerisi üzerine Hazine Müsteşarlığınca kararlaştırılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2011

27933

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2013

28512