31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

PTT KARGO VE KURYE GÖNDERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.