31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE

UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 5,58 (beş virgül elli sekiz) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2016 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.536 TL

8.848 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

17.700 TL

44.257 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.536 TL

8.848 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.536 TL

8.848 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.766 TL

4.421 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

8.848 TL

22.126 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

44.257 TL

110.647 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

8.848 TL

22.126 TL

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.