31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8306

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 14/12/2015 tarihli ve 143612 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

            N. KURTULMUŞ                                                 L. ELVAN                                       Y. AKDOĞAN                                       Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                                 Başbakan Yardımcısı V.                     Başbakan Yardımcısı                           Başbakan Yardımcısı

                   L. ELVAN                                                      B. BOZDAĞ                                S. RAMAZANOĞLU                                     S. SOYLU

         Başbakan Yardımcısı                                           Adalet Bakanı                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı            Avrupa Birliği Bakanı V.

                       F. IŞIK                                                            S. SOYLU                                            F. G. SARI                                              C. YILMAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                        Dışişleri Bakanı V.

                       F. IŞIK                                                      B. ALBAYRAK                                     A. Ç. KILIÇ                                               F. ÇELİK

          Ekonomi Bakanı V.                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

               B. TÜFENKCİ                                                       E. ALA                                              C. YILMAZ                                               M. ÜNAL

    Gümrük ve Ticaret Bakanı                                      İçişleri Bakanı                                  Kalkınma Bakanı                           Kültür ve Turizm Bakanı

                                          N. AĞBAL                                                    N. AVCI                                                          İ. YILMAZ

                                       Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı

                                         V. EROĞLU                                       M. MÜEZZİNOĞLU                                            B. YILDIRIM

                            Orman ve Su İşleri Bakanı                                  Sağlık Bakanı                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 ‒ 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara, ekli I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave edilmiştir.

Ancak, ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararına ek kararların uygulanmasına devam edilir.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir.

MADDE 2 22/2/2013 tarihli ve 2013/4346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Karar kapsamında alınan teminatlar talep edilmesi halinde gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur.

MADDE 3 ‒ Bu Karar 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız