31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği

––  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)

––  Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/46)

––  Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/51)

––  Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/52)

––  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/114)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/116)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/117)

––  Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/1)

––  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2016/1)

––  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/48)

––  2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

––  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2014/199, K: 2015/115 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/9880 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2015/8306 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1) yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2015 tarihli ve 29579 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2015/8320 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2015 tarihli ve 29579 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Adalet Bakanlığına Ait Tebliğler ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Kararlar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2015 tarihli ve 29579 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.