31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TELEVİZYONLAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/51)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Açık (on) modu: Televizyonun şebekeye bağlı ses ve resim ürettiği durumu,

b) Ağ: Bağlantılar topolojisi ihtiva eden bir iletişim altyapısını, fiziksel bileşenler, organizasyon prensipleri, iletişim yöntemleri ve biçimler (protokoller) içeren bir mimariyi,

c) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış adresine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağa bağlı cihazı,

ç) Ağa bağlı hazır bekleme: Televizyonun ağ bağlantısı aracılığıyla uzaktan harekete geçirilen anahtarlama sayesinde işlevini yerine getirebildiği modu,

d) Ağa bağlı televizyon: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan televizyonu,

e) Ağa ulaşılabilirlik: Uzaktan harekete geçirilebilen anahtarlamanın bir ağ kapısı tarafından tespit edilmesini takiben televizyonun işlevlerini yerine getirebilme kapasitesini,

f) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla televizyona yerleştirilen ağ bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,

g) Bilgi veya durum ekranı: Saatler dahil olmak üzere, bilgi veren veya cihazın durumunu gösteren sürekli işlevi,

ğ) Ev modu: İmalatçının normal ev kullanımı için tavsiye ettiği televizyon ayarını,

h) Hazır bekleme modu/modları: Cihazın şebekeye bağlı ve çalışmak için şebekeden enerji aldığı ve sadece tekrar devreye girme işlevi veya tekrar devreye girme işlevi ve sadece etkin durumdaki tekrar devreye girme işlevinin gösterilmesi ve/veya bilgi veya durum ekranı işlevlerini sınırlı veya sınırsız bir süreyle sağladığı durumu,

ı) Kablosuz ağa giriş noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi) bağlantısı sağlamak olan cihazı,

i) Kapalı (off) modu: Sadece kapalı modu gösteren durum ve 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne uygunluğu sağlamaya yönelik işlevleri sağlayan durum dahil olmak üzere, cihazın şebekeye bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu,

j) Tam HD çözünürlük: En az 1920x1080 piksel fiziksel piksel sayımına sahip ekran çözünürlüğünü,

k) Tekrar devreye girme işlevi: Uzaktan kumanda, dahili sensör, açık mod dahil ek işlevler sağlayan durum zamanlayıcısı gibi bir uzak anahtar ile açık mod dahil diğer modların devreye girmesini sağlayan işlevi,

l) Televizyon: Televizyon setini veya televizyon monitörünü,

m) Televizyon monitörü: DVI ve SDI gibi standart dışı video sinyal yolları hariç (komponent, kompozit), SCART, HDMI ve gelecek kablosuz standartlar gibi standart video sinyal yolları üzerinden bağlantılı harici bir kaynak aygıttan gelen ses sinyallerini isteğe bağlı olarak kontrol eden ve yineleyen ancak yayın sinyallerini alıp işleyemeyen, televizyon yayın sinyalleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen video sinyalini entegre bir ekran üzerinde gösterecek şekilde tasarlanmış ürünü,

n) Televizyon seti: Bir model veya sistem tanımlaması altında piyasaya arz edilen ve bir ekrandan ve bir veya daha çok tuner/alıcı ve dijital çok yönlü disk (DVD), sabit disk sürücüsü (HDD) veya videokaset kaydedici (VCR) gibi gerek ekranla bir arada tek bir ünite içinde gerekse bir veya daha çok ayrı ünite şeklinde isteğe bağlı ilave işlevlerden oluşan, esas itibarıyla ses ve görüntü sinyallerinin görüntülenmesi ve alınması için tasarlanmış ürünü,

o) Uzaktan harekete geçirilen anahtarlama: Bir ağ aracılığıyla televizyonun dışından gelen sinyali,

ö) Yöneltici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu tespit etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren ağ cihazını,

p) Yüksek ağ kullanılabilirliği işlevine sahip ağa bağlı televizyon (HiNA işlevine sahip televizyon): Yöneltici, ağ kapısı, kablosuz ağa giriş noktası (terminal olmayan) veya bunların kombinasyonuna sahip olan televizyonu,

r) Zorunlu menü: İmalatçı tarafından önceden tanımlanan ve televizyon kullanıcısının televizyonu ilk çalıştırdığında belli bir ayarı seçmesi gereken, televizyon ayarları grubunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya aynı Yönetmeliğin Ek-V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemi için verilecek teknik dosya, Ek-I’in 6 ncı maddesinde belirtilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I, Ek-II ve Ek-III’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız