31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/46)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 1/2/2018 tarihinden itibaren Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 1/2/2018 tarihinden itibaren Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)’ne sahip olması gerekir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2012

28508

2-

8/1/2015

29230

3-

29/7/2015

29429