31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/44)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak su pompalarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, farklı ürünlere de entegre olanlarını kapsayacak şekilde, santrüfüj temiz su pompalarının piyasaya arzı için eko tasarım gerekliliklerini belirler.

(2) Bu Tebliğ:

a) Ek-II’nin ikinci bölümünün 11 ilâ 13’üncü maddelerinde belirtilenler hariç olmak üzere – 10 °C den düşük ve 120 °C den yüksek temiz su uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olan pompaları,

b) Yangın söndürme amaçlı su pompalarını,

c) Pistonlu pompaları,

ç) Kendinden emişli pompaları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) Anma debisi: Normal çalışma koşullarında, imalatçı tarafından garanti edilen basma yüksekliğindeki debi değerini,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Çok kademeli dalgıç su pompaları: Çok kademeli (i>1) nominal dış çapları 4”(10.16 mm) ve 6”(15.24 mm) olan kuyularda çalışacak şekilde tasarlanan 2900 d/d nominal hızda 0 °C ila 90 °C çalışma aralığındaki rotadinamik pompaları,

ç) Düşey milli çok kademeli su pompaları: Çok kademeli (i>1) kuru rotorlu olarak düşey bir mil üzerine yerleştirilmiş dönen çarklara sahip olan 25 bar tasarım basınçlarına kadar 2900 d/d nominal hız max. 100 m3/sa debiye kadar olan pompaları,

d) Kendinden emişli pompa: Temiz suyu ilk yol almada çalışmayı başlatabilmek için önden su almaya gerek duymayan pompayı,

e) Kuru rotorlu (Salmastralı): Mil üzerinde çark(lar)a sahip pompa gövdesi ile motor arasında bir sızdırmazlık olduğunu belirten parçayı,

f) Pistonlu pompa: Temiz suyu kapalı bir hacimde hacimsel kuvvetler ile harekete geçiren su pompalarını,

g) Rotadinamik pompa: Temiz suyu hidrodinamik kuvvetler ile harekete geçiren su pompalarını,

ğ) Su pompaları: Bir cihazın temiz bir suyu mekanik ya da fiziksel olarak harekete geçiren hidrolik kısmını ve aşağıdaki tasarımları;

1) Uçtan emmeli kendinden yataklı (ESOB),

2) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı (ESCC),

3) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli (ESCCi),

4) Düşey milli çok kademeli (MS-V),

5) Dalgıç çok kademeli (MSS).

h) Temiz su: 0.25 kg/m3’ten fazla emici olmayan katı parçacık ve çözünmüş 50 kg/m3’ten fazla katı parçacık içermeyen, toplam gaz oranı doymuş hali aşmayan suyu,

ı) Uçtan emmeli pompa: Salmastralı, tek kademeli, santrifüj olarak tasarlanmış su pompalarını,

i) Uçtan emmeli kendinden yataklı su pompası: Uçtan emiş yapan ve kendi mili üzerinde kendi yatakları olan pompaları,

j) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı su pompaları: Uçtan emiş yapan ve motor mili uzatılarak pompa mili olarak da görev yapan pompaları,

k) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli su pompaları: Su giriş ve çıkış eksenleri aynı olan uzatılmış motor mili ile pompa mili olarak da görev yapan pompaları,

ifade eder.

(2) Ek-II den Ek-V’e kadar kullanımlar için tanımlar, Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Rotadinamik su pompaları için minimum verim gereklilikleri ve bilgileri Ek-II de belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki zaman esaslarına göre sürdürülür:

a) Bu Tebliğin yayımlanıp yürürlüğe girmesinden itibaren su pompaları için en düşük verimler, Ek-II’nin 1 inci maddesinde tanımlanmıştır.

b) Bu Tebliğin yayımlanıp yürürlüğe girmesinden itibaren su pompaları ile ilgili bilgilerin Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen şartlara uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

(4) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek I’inin birinci bölümünde belirtilenler dışında, başka bir çevreye duyarlı tasarım parametresi yoktur.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak Ek-II’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken Ek-IV'te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Piyasada bulunan en yüksek performanslı su pompalarına ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-V’te yer almaktadır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine İlişkin 25/6/2012 tarihli ve 2012/547/AB sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız