31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli  ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 7.500 TL; şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.000 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 5.000 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25.000 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 7,5 TL; şarap ve aromatize şarap için 12,5 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 40,23 TL; distile alkollü içkiler için 85 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 7.500 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.000 TL ve 20.000 litre/yıl'dan daha fazla kapasitede en az 5.000 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25.000 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.'da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 15.000 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.'da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 25.000 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 40,23 TL proje tadilat izni bedeli alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen bedeller 2016 yılı için de geçerlidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.