30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2013 tarihli ve 28745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte ve buna ilişkin Senato esaslarında belirtilmemiş ise 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden iki, EABD/EASD dışından bir ve Üniversite dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman hariç, EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki ve Üniversite dışından iki olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.”

“(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. İntihal raporunun değerlendirilmesi ve enstitülere ilgili sonucun bildirilmesinden ise enstitü intihal komisyonları sorumludur. İntihal komisyonu raporu dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çoğaltılan beş adet tez, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

c) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

f) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından EABD/EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

g) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş dört adet ciltlenmiş tez ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Ayrıca, tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer almalıdır.

ğ) Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, doktora yeterlik jürisini belirler. Bu amaçla ilgili EABD başkanlığı enstitüye, danışman ve ikinci danışman hariç, EABD içinden iki, EABD dışından iki ve Üniversite dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir. EYK ise en az ikisi Üniversite dışından olmak kaydıyla ilgili alandan danışman ve varsa ikinci danışman da dâhil olmak üzere toplam beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak gerekir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi için EABD başkanlığınca, danışman hariç, EABD içinden üç ve EABD dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi EYK’ye önerilir. Tez izleme komitesi, danışmandan başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. İntihal raporunun değerlendirilmesi ve enstitülere ilgili sonucun bildirilmesinden ise enstitü intihal komisyonları sorumludur. İntihal komisyonu raporu dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çoğaltılan yedi adet tez, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.

b) Öğrencinin, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazması gerekir.

c) Öğrenci yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunur.

ç)  Öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora tez savunma jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Tez savunma jürisi oluşturulabilmesi için, EABD başkanlığı enstitüye tez teslim formu ile birlikte, üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş ve Üniversite dışından üç olmak şartıyla, toplam sekiz öğretim üyesi ismi önerilir.”

“c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer almalıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi için EASD başkanlığınca, danışman hariç, EASD içinden üç ve EASD dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi EYK’ye önerilir. Tez izleme komitesi, danışmandan başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Sanatta yeterlik tez savunma jürisi oluşturulabilmesi için, EASD başkanlığı enstitüye tez teslim formu ile birlikte, üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş ve Üniversite dışından üç olmak şartıyla, toplam sekiz öğretim üyesi ismi önerilir. EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.”

“c) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2013

28745