30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK

VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Bu Yönetmelik; ürünler, parçalar ve cihazların uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonuna ilişkin aşağıdaki hususlara dair teknik gereklilikleri ve idari prosedürleri kapsar:

a) Tip sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu sertifikalara gelecek değişikliklerin yayımlanması.

b) Uçuşa elverişlilik sertifikası, tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası, özel uçuş izni ve servise verme (çıkış) sertifikalarının yayımlanması.

c) Tamir tasarım onaylarının yayımlanması.

ç) Çevresel koruma gereksinmelerine uyum gösterimi.

d) Gürültü sertifikalarının yayımlanması.

e) Ürün, parça ve cihazların tanımlanması.

f) Parça ve cihazların sertifikasyonu.

g) Tasarım ve üretim kuruluşlarının yetkilendirilmesi.

ğ) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin yayımlanması.

h) Ürün, parça ve cihazların ithali ve ihracı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) İlave tip sertifikası: Ürün tip sertifikasından farklı olarak, tip sertifikası sahibi dışındaki kuruluş tarafından, ürün üzerinde yapılan modifikasyonların onayı için ülke otoritesi tarafından verilen belgeyi,”

“ö) Operasyonel uygunluk verisi: Pilot ve hava aracı bakım teknisyeni asgari tip eğitimi ders içeriği, pilot tip eğitiminde kullanılacak simülatörlerin objektif değerlendirmesi için gereken hava aracı doğrulama verisi, kabin ekibi için tip ve tipe özgü verinin belirlenmesi, temel asgari teçhizat listesi ve tipe özgü diğer operasyonel uygunluk öğelerinden oluşan veri paketini,

p) Sertifikasyon şartnameleri: Hava aracı, ürün, parça ve cihazların tasarımı, malzemesi, imal ekipmanı ve sürekli uçuşa elverişliliği konusunda uyulması gereken operasyonel uygunluk verisi için gerekenler de dâhil asgari standartların tümünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, dördüncü fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Ürünler bir tip sertifikasına sahip olmak zorundadır. İlave tip sertifikaları dâhil olmak üzere tip sertifikaları ve bunlara gelen değişiklikler, ürünün, 9 uncu maddeye göre hazırlanan operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli de dâhil tip sertifikasyon temeline uyumunu ve işletme için emniyetsiz bir duruma yol açacak bir özelliğe sahip olmadığını göstermesi ile yayımlanır. Tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli, her bir ürün tipi için ICAO tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8, bölüm III, IV, V,VI veya VII’de belirtilen standartlara uyumlu olacak şekilde Genel Müdürlük tarafından yayımlanır. Tip sertifikası, üzerinde bulunan parça ve cihazlar dâhil tüm ürünü kapsar.”

“c) Tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası için aynı tipte makul sayıda hava aracı olması durumunda, tahditli tip sertifikası yayımlanabilir ve bu durumda uygun bir tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli oluşturulur.”

“a) Ürün için geçerli tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temelinin oluşturulması ve başvuru sahibine bildirilmesi ile ilgili koşullar,

b) Parça ve cihazlar için geçerli detaylı sertifikasyon şartnamelerinin oluşturulması ve başvuru sahibine bildirilmesi ile ilgili koşullar,”

“g) Ürün, parça ve cihazların ithali ile ihracına ilişkin koşullar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ürün, parça ve cihazların, ICAO tarafından yayımlanan çevresel koruma konulu Ek-16’nın, Hava Aracı Gürültüsü konulu Bölüm I ve Hava Aracı Motor Emisyonu konulu Bölüm II’de belirtilen çevresel koruma gereksinmelerine uyumlu olması gerekir. Bu maddenin uygulanması kapsamında talimatlar, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar gibi gerekli düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı ülke sertifikasyonlarının kabulü

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ve ilgili talimatların hükümlerine bir istisnai durum olarak, Genel Müdürlük, diğer ülkeler ve Türkiye arasında karşılıklı tanıma anlaşmasında belirtildiği gibi veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü bir metotla, yabancı ülke havacılık otoritesinin yayımladığı belgelere dayanarak belge yayımlayabilir. Bu maddenin uygulanması kapsamında talimatlar, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar gibi gerekli düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğin uygulanması için, gerektiğinde, sertifikasyon şartnameleri, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar yayımlar. Yabancı ülke havacılık otoritesi tarafından yayımlanan sertifikasyon şartnameleri, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlerin karşılanması şartı ile kullanılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tip sertifikası veya tip sertifikasına değişiklik istenen her bir ürün için, tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli oluşturulması ve bildirilmesi. Tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli geçerli sertifikasyon gereksinimleri, eşdeğer emniyet seviyesinin kabulü için gerekli hükümler, operasyonel uygunluk verisi için sertifikasyon gereksinimleri, sertifikasyon gereksinimlerinin ürünün tasarım özellikleri ve işletme esnasındaki tecrübeler kapsamında yetersiz kalması veya uygun olmaması durumunda, ICAO tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8’e uyumu sağlamak için oluşturulan özel detaylı teknik şartnamelerden oluşur.

b) Tahditli uçuşa elverişlilik belgesi talep edilen her bir hava aracı için özel sertifikasyon şartnamelerinin oluşturulması ve bildirilmesi.

c) Sertifika talep edilen parça ve cihazlar için geçerli detaylı sertifikasyon şartnamelerinin oluşturulması ve bildirilmesi.

ç) Çevresel sertifikasyon talep edilen her bir ürün için, uygun çevresel gereksinimlerin oluşturulması ve bildirilmesi.

d) Ürün, parça ve cihazların sertifikasyonları ile ilgili incelemelerin Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmesi.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2013

28741