30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO

VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE

PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN

6 INCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ

MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN

VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No           : 10266

Karar Tarihi     : 23/12/2015

Tütün ve Alkol  Piyasası Düzenleme Kurulu, 2016 yılı için Uygunluk/hizmet bedellerinin;

1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde;

1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:  

1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),

1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 150 (yüzelli),

1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),

1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 150 (yüzelli),

1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 2,33 (iki Türk Lirası otuzüç Kuruş),

2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde;

2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için 71.803 (yetmişbirbinsekizyüzüç),

2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için: 6.028 (altıbinyirmisekiz),

3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde,

3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),

3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.316 (ikibinüçyüzonaltı),

3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için 2.324 (ikibinüçyüzyirmidört),

3.4.  Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.324 (ikibinüçyüzyirmidört),

3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 11,62 (onbir Türk Lirası altmışiki Kuruş),

Türk Lirası şeklinde belirlenmesini,

Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.