29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ

BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER

ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Kapsam

MADDE 1 – (1) 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde yer alan % 5,58’lik (beş virgül elli sekiz) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 65.123,56 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.