28 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29576

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2016/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

     500 TL

  1.016 TL

  1.000 TL

  2.039 TL

(b) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

49.095 TL

48.000 TL

98.196 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

  6.000 TL

12.267 TL

  2.000 TL

  4.085 TL

     300 TL

     607 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

 98.196 TL

96.000 TL

196.398 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

  24.546 TL

  4.000 TL

    8.178 TL

     600 TL

    1.221 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

    600 TL

    1.221 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

 20.452 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

122.748 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

 6.000 TL

  12.267 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

    400 TL

       812 TL

 1.200 TL

    2.450 TL

 4.000 TL

    8.178 TL

12.000 TL

  24.546 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

40 TL

    81,78 TL

10 TL

    20,40 TL

100 KR

        196 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

30 TL

     61,32 TL

  6 TL

     12,23 TL

100 KR

         196 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

20 TL

      40,87 TL

  4 TL

        8,14 TL

100 KR

          196 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

10 TL

      20,40 TL

  2 TL

        4,03 TL

 40 KR

            77 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

     49.095 TL

     600 TL

       1.221 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

  1.000 TL

       2.039 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

 24.000 TL

      49.095 TL

      600 TL

        1.221 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

 20.000 TL

  40.913 TL

100.000 TL

204.584 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

       Dekar başına*:

 

        20 TL

    40,87 TL

       Metkreküp başına*:

 

      120 TL

  245,47 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

    6.000 TL

  12.267 TL

    4.000 TL

    8.178 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

  48.000 TL

  98.196 TL

    1.200 TL

    2.450 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

  12.000 TL

  24.546 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

  24.000 TL

  49.095 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

  24.000 TL

  49.095 TL

  60.000 TL

122.748 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

       100 TL

       196 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

            2.000.000 TL

            4.091.793 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

            2.000.000 TL

            4.091.793 TL

(v) bendindeki ceza miktarları

 

100.000 TL den

 

204.584 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

2.045.893 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarları

 

 

100.000 TL den

 

 

204.584 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

2.045.893 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

102.288 TL

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

61.372 TL

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

40.913 TL

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

20.452 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

204.584 TL

Bunların dışında kalan  endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

  Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

122.748 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.