28 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29576

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri lisans eğitim öğretimi, kayıt ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakülte Dekanını,

b) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını,

c) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,

ç) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,

d) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

g) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

h) Senato: Üniversite Senatosunu,

ı) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrencilik Statüsü

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve statü

MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Fakülteye yalnızca tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan ya da gerekli belgeleri ve harç işlemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Belgelerinde tahrifat olanların veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversite tarafından daha önce yükseköğretimden çıkarma cezası verilmiş olanların kayıtları, kesin kayıt yapılmış olsa bile iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve dönem koordinatörüne onaylatmak zorundadır.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Fakülteye yatay geçiş ile aşağıdaki esaslara göre öğrenci alınır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, İngilizce Tıp Bölümüne geçiş yapmak isteyen adayların başvurularının kabul edilmesi için; bu öğrencilerin fakültelerinde en az ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve İngilizce eğitim veren bir fakültenin öğrencisi olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

b) Merkezi yerleştirme sınavı sonucunda Fakültenin birinci dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği, Eğitim Komisyonunca önerilip, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde muafiyet kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu, kaydın yapıldığı ilk hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir.

c) Yurt dışından yatay geçişle öğrenci kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 8 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar ve iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen 3 devreden oluşur. Bu devreler şunlardır:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresi: Dönem I ve II’yi kapsar.

b) Klinik bilimleri ve yüksek lisans devresi: Dönem III, IV ve V’i kapsar.

c) İntörn hekimlik devresi: Dönem VI’yı  kapsar.

(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(3) Öğrencinin altı yıllık tıp eğitim-öğretim programını en çok dokuz yılda tamamlaması gerekir. Eğitim-öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

(4) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi için, uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri eğitim öğretim süresi içine dahil edilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Müfredat Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimle ilgili düzenlemelerle ilgili organlar ve görevleriyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon ve misyonuna uygun olarak, Tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını hazırlayan ve onay için Fakülte Kuruluna sunan komisyondur. Müfredat Komisyonu, Dekanın görevlendirdiği bir dekan yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinin başkanları ve her bölümden en az beşer öğretim üyesi ile dönem birincisi öğrencilerden birisinden oluşur. Komisyona dekan yardımcısı başkanlık eder. Müfredat Komisyonu bir sonraki yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuruluna sunar. Müfredat Komisyonu kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın kararı kabul edilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin yerine Dekan yeni görevlendirme yapar.

b) Eğitim Komisyonu: Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden oluşur. Görev süresi 3 yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Eğitim Komisyonu, tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar.  Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir. Eğitim Komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi olarak Dekan tarafından belirlenen dönem birincilerinden en az biri de Eğitim Komisyonu toplantılarına katılır.

c) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan sorumlu, Eğitim Komisyonu başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından her bir dönem için atanan Fakülte öğretim üyesidir.

ç) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler grubudur.

d) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sınavlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

e) Staj: Öğretim programı kapsamında, dönem IV, V ve VI’da ilgili anabilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları, klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı derslerdir.

f) Staj bloğu: Müfredat Komisyonu tarafından eğitim-öğretim bütünlüğünü sağlamak için birbiri ile ilişkili stajların bir araya getirildiği ve ortak sınavların yapıldığı stajlar bloğudur.

g) Staj bloğu sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlanmasını ve staj bloğu sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV ve V’te staj bloğu ve dönem VI’da staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür. Bu programın yanı sıra öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla içeriği her yıl Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan hekimliğe hazırlık programı uygulanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğrencilerin devamını kontrol etmek için yoklama elektronik takip sistemleri ile yapılabilir. Bu durumda devam ile ilgili itirazlarda elektronik sistem verileri esas alınır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzerini kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) Dönem I, II ve III’te bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) Dönem I, II ve III’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Uygulamalı çalışmalarda ve staj bloğunu oluşturan her anabilim dalının stajında öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise, öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj bloğu sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya her anabilim dalının stajı için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar o ders kurulunun sınavına veya staj bloğu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sağlık mazeretlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde özürlü olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar ya da yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konmaz.

ç) Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci mazeretlerini, sunulan belgelere dayanarak kabul veya reddedebilir.

d) Yukarıda belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili esaslar, anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için geçerlidir.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır.

b) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda temsil edecek öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dönem IV, V ve VI’da öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde devamsız sayılır. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar en yakın tam sayıya tamamlanır. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

a) Sınav notları:

Puanlar               Notlar                        Katsayı                        Derece

90-100                  AA                             4,00                           Pekiyi

80-89                    BA                             3,50                              İyi

70-79                    BB                             3,00                             İyi

60-69                    CB                             2,50                            Orta

Geçer                    GG                (Tıp dışı dersler için)                  

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) FE notu: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (60’tan düşük) olan öğrenciye verilen nottur.

2) FF notu: Mazeretsiz, devamsız, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. Dönem I, II ve III’te FF notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. Dönem IV, V ve VI’da ise stajı tekrar eder.

3) FG notu: Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (0 puan). Öğrencinin, dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. Öğrenci dönem IV ve V’te bütünleme sınavına girebilir.

4) FH notu: Mazeretli, devamsız, dönem I, II ve III’te bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrencilere verilen nottur. Öğrenci dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aştığı için giremeyecek olan öğrencilerin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Dönem IV ve V’te Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler şunlardır:

a) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç 10 gün içinde ilan edilir.

c) Biçimlendirme sınavı: İlgili ders kurulunun ilk haftasında, Eğitim Komisyonu tarafından o ders kurulu için yapılıp yapılmayacağına karar verilen, ders kurulu süresine göre sıklığı ve tarihi dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır.

ç) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 30, en geç 45 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

d) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken 15, en geç 30 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

e) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları teorik dersler için ilgili ders kurulundaki anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre anabilim dalı başkanlıklarının bildirdikleri test usulü veya klasik yazılı sorularından oluşur. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

f) Ders kurulu sınav notunun hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan Anabilim Dalları, ders yükleri (Öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 20 ve üzerinde olan her ders için ayrı, altında olan dersler için soru sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu teorik sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı teorik sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu teorik sınavının notu belirlenir. Ders kurulunda biçimlendirme sınavı yapılmışsa ders kurulu teorik sınavı notunun %85’i ve biçimlendirme sınavı notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınavı notu, ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda pratik sınav (sözlü, nesnel yapılandırılmış pratik sınav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı) yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notunun %85’i ve ders kurulu pratik sınavı notunun %15’inin toplamı ders kurulu sınav notudur.

g) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu hafta sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam hafta sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

ğ) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu, (f) bendinde belirtilen esaslara göre hesaplanır.

h) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %50’si ile final sınavında alınan notun %50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

ı) Yıl tekrarı: Geçme notunu alamayan, dönem sonu sınavına girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, ardından dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem IV ve V ile ilgili esaslar

MADDE 17 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler anabilim dallarının stajlarının blokları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve blokların süreleri ve bloklarda yer alan anabilim dallarının staj süreleri Müfredat Komisyonunun  önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Müfredat Komisyonunun önerisi ile hekimliğe hazırlık programı uygulanabilir.

Staj bloğu sınavı

MADDE 18 – (1) Dönem IV ve V’te her staj bloğunun sonunda sınav yapılır. Bu sınav, nesnel yapılandırılmış klinik sınav (NYKS), nesnel yapılandırılmış pratik sınav (NYPS) şeklinde yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlardaki soru dağılımı dönem koordinatörü tarafından anabilim dallarının staj bloğundaki staj süresine göre belirlenir. Sınavlar,  ilgili anabilim dalınca teklif edilen Dekan tarafından onaylanan öğretim üyesi ve görevlileri ile gerçekleştirilir.

(2) Staj bloğu sınavında en az 4, en fazla 16 NYKS veya NYPS uygulanır. Her NYKS’de en az 3, en fazla 6 altın standart basamak bulunur. Altın standart basamakların puanları birbirine eşittir ve toplamı 60 puandır.

(3) Staj bloğu sınavlarına mazereti olduğu halde giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Staj bloğu sınavına girmeye hakkı olduğu halde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçerli mazereti olduğuna karar verilenler, eğitim yılı içinde ilgili devam eden staj bloğunun sınavına, sınavdan en az 15 gün önce dilekçe ile başvurmak kaydı ile girebilirler.

Staj bloğu bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’te staj bloğu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu staj bloklarının bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden en az 15 gün sonra başlayarak programlanır. Sınav tarihleri dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce Dekanlıkça açıklanır. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır. Hekimliğe hazırlık stajı notu sadece staj bloğu notunu etkiler. Bu stajın bütünlemesi yoktur.

(2) Dönem IV ve V’te o dönem programında yer alan tüm staj blokları başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek olan ve staj bloğu tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj bloğu sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staj bloğuna yerleştirilirler.

(3) Stajlardaki devam durumu anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda dönem koordinatörüne bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak sınava alınmaz ve FF notu ile staj bloğu tekrarı yapar. Staj bloğu bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Staj bloğu notu

MADDE 20 – (1) Staj bloğu sonunda yapılan sınav puanları ile staj bloğu sırasında elektronik eğitim sisteminden (EES) verilen, olgu temelli değerlendirme (OTD), mini klinik sınav (MİKS), girişimsel becerilerin geribildirimi (GBG) ve 360 derece tutum değerlendirmesinden oluşan (360TD), bütünleşik klinik değerlendirmelerden (BKD) alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.  Staj bloğundaki anabilim dallarının BKD puanları, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından ilgili dönem koordinatörüne sınavdan 2  gün önce yazılı olarak bildirilir. 

(2) Staj bloğu sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmak gerekir:

a) Teorik yazılı sınavından en az 60 puan almış olmak,

b) NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasından en az 60 puan almış olmak,

c) Aşağıdaki çizelgeye göre yapılan staj bloğu sınavlarında, NYKS/NYPS sayısına göre belirtilen, asgari sayıdaki NYKS/NYPS sınavlarının her birinden en az 60 puan almış olmak:

              Sınavdaki                                60 ve üzerinde not alınması gereken

     NYKS/NYPS sayısı                                   NYKS/NYPS sayısı

                   4-5                                                                3

                    6                                                                  4

                   7-8                                                                5

                  9-10                                                               6

                   11                                                                 7

                 12-13                                                              8

                 14-15                                                              9

                   16                                                                10

(3) Bu koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasının %60’ı, teorik sınavın %25’i, BKD’nin %10’u ve eğer hekimliğe hazırlık stajı uygulandı ise burada alınan puanın %5’i alınarak staj bloğu başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık stajı uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak hesaplanır.

(4) NYPS, NYKS içinde veya ayrı bir sınav odası olarak uygulanabilir.

(5) Staj bloğu sınavı notları ilgili koordinatör tarafından sınavdan sonraki 2 iş günü içinde Dekanlığa bildirilir ve sonuçlar Dekanlık tarafından ilan edilir.

(6) Staj bloğu bütünleme sınavında staj bloğu sınavı kuralları aynen uygulanır ve alınan not NYKS ve/veya NYKS/NYPS’nin %70’i ve teorik sınav notunun %30’unun toplanması ile bulunur.

Dönem notu

MADDE 21 – (1) Dönem notu, dönem IV ve V’te dönemde staj bloğu sınavı veya staj bloğu bütünleme sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır. Başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının saptanması için, staj bloğu sınavı notlarının ortalamaları 15 inci maddede belirtildiği şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI Aile Hekimliği (İntörnlük) Devresi ile İlgili Esaslar

Aile hekimliği (intörnlük) dönemi

MADDE 22 – (1) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi: Öğretim programı kapsamında, dönem VI’da ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen, aralıksız oniki aylık dönemdir.

(2) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Dönem VI ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen anabilim dallarında yapılan staj dilimleri ile yapılır.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, hasta hazırlamak ve hasta takibi yapmak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) Bu dönemde öğrencilerin çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik, laboratuvar ve sahada yaptığı tüm çalışmaları, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından EES’de MİKS, GBG ve 360TD olarak puanlanır. Öğrenci her stajında MİKS, GBG ve 360TD’lerin her birinden en az 1 adet değerlendirme almalıdır. Öğrencilere EES’de verilen bu değerlendirmeler staj sonunda anabilim dalı başkanı tarafından Dekanlığa iletilir. Öğrencinin aldığı MİKS, GBG ve 360TD ortalaması 100 üzerinden 60’ın altında olursa, öğrenci ilgili stajdan başarısız sayılır. Öğrenci ilgili stajı alacağı son stajdan sonra tekrarlar.

d) İntörnlük dönemi, Tıp Fakültesinin anabilim/bilim dallarında yapılır. Stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurtiçi veya yurtdışında eğitim veren fakültelerde de yapılabilir. Yurtdışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yurtiçindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız oldukları takdirde bu dilimleri normal süreleri kadar tekrar ederler. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diplomalar ve Başarı Derecesi

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:                      

a) Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini (dönem I ve II) En çok 4 yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bilimleri yüksek lisans kademesini toplamda en çok 8 yılda başarıyla tamamlayanlara Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği biçimde dereceye çevrilir:

a) Dönem notları ortalaması                   Başarı derecesi

               3,51-4,00                                       Pekiyi

               3,00-3,50                                          İyi

               2,50-2,99                                         Orta

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 25 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V’te kaldığı staj bloğunu, dönem VI’da kaldığı stajları aynen tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 26 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavı dışındaki sınavların tarihleri eğitim-öğretim yılının başında belirlenir ve eğitim-öğretim kitapçığında yayınlanır. Bütünleme sınavlarının tarihleri bir ay öncesinden ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Dekanlık tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri Fakülte Kurulunun kararı ile zorunlu hallerde değiştirilebilir.

b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme) ve pratik (yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü, NYPS) olarak yapılır. Dönem IV ve V’te sınavlar staj bloğu sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavlarda NYKS, NYPS, teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme), BKD’lerin değerlendirilmesi olarak yapılır.

c) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci FG notu alır.

ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye FE notu verilir, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

d) Öğrenciler sınavlara cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile giremez. Bu kurala uymayanlara FE notu verilir ve hakkında kopyaya teşebbüsten Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

e) Elektronik sistemler kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya sayılır ve öğrenci hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

f) Öğrenciler Senatoca kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler dönem I, II ve III’te sınav soruları ilan edildikten sonra 2 iş günü içinde sorular hakkında ve tüm sınıflar için kendi sınav sonuçları için sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içinde, bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Fakültenin Ölçme Değerlendirme Komisyonuna (ÖDK) itirazlarını yaparlar. Güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verilerle desteklenmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmaz. İtirazlar ÖDK tarafından Senato tarafından belirlenen esaslara göre incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Tüm teorik sınavlarda, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, puanlama kalan sorular üzerinden yapılır.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 28 – (1) Öğrencinin genel görünüşü ve giyinişi Fakülte ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır.

Onur öğrenciliği

MADDE 29 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur öğrencisi olarak ilan edilir.

Danışman öğretim üyesi

MADDE 30 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim, öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 12/11/2013  tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Staj bloğunun belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılında staj veya stajlardan başarısız olan veya ilgili yıl için yatay geçiş ile gelen dönem IV ve V öğrencileri, stajlarını ilgili dönem koordinatörünün dahil ettiği staj grubunda yapar. Stajları bittiğinde yapılacak staj sonu sınavı ve bütünleme sınavı usullerini Dekanlık belirler ve ilgili anabilim dalı uygular. Sınavda başarılı olan öğrenci dönem VI’ya geçmedi ise eğitime devam edeceği en yakın staj bloğuna dönem koordinatörü tarafından dahil edilir.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.