28 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29576

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım, satım, onarım ve bakım, taşıma, kiralama, finansal kiralama ve benzeri işlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetlerin alımı, satımı, kiralama, finansal kiralama, taşıma, inşaat, yapım ve benzeri işlerin belirlenen ilkelerle en iyi şartlarda yapılması ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim: Üniversitenin alım, satım, hizmet, kiralama ve benzeri işlerinin yapılacağı ilgili birimi,          

c) Genel Sekreter: Antalya AKEV Üniversitesi Genel Sekreterini,         

ç) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü: Antalya AKEV Üniversitesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğünü,

d) İhale: Bu Yönetmelikteki hükümlere göre işin, niteliğine göre istekliler arasından veya ilan, yeterlilik ve doğrudan alım yolları ile seçilecek birisi üzerine bırakılmasını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

e) Mütevelli Heyeti: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

g) Satın alma ve ihale komisyonu: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda Başkan tarafından görevlendirilen komisyonu,

ğ) Sözleşme: Üniversite ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

h) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini belirleyen Antalya AKEV Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,

ı) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

i) Yüklenici: İşin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişiyi,                             

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale İşlemlerinde Yetkili Organlar ve Organların Çalışma Şekline

İlişkin Esaslar, İlkeler, Satın Alma Talepleri ve Satın Alma Formu

Satın alma ve ihale yetkisi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, ihale yöntemlerinin parasal sınırlarını belirleme, satın alma ve ihale komisyonu kararlarını onama ve iptal etme yetkisi, ita amiri ve ihale yetkilisi sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini bütçe sınırları içerisinde, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektör, Genel Sekreter, ilgili birimlerin yöneticileri ve ilgili kişiye devredebilir.

Satın Alma ve İhale Komisyonu

MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilir. Komisyon, satın alma konusu ile ilgili istek sahibi birim temsilcisinin de bulunduğu üç kişiden oluşur. Komisyon başkanını Başkan seçer. İhtiyaç halinde Başkanın oluru ile yapılacak iş konusunda bilgi ve deneyimi olan, Üniversite içinden veya dışından bir veya daha fazla kişi Komisyona davet edilebilir ancak, bu kişiler oylamalara katılamaz.      

(2) Komisyon, üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Muhalif kalan üye ve üyelerin muhalefet sebebini gerekçeli olarak yazması gerekir. Komisyon başkanı ve üyelerinin, resmi görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyona katılamayacağı durumlarda, Başkanın veya yetki verdiği kişinin onayı ile yerlerine başka üyeler görevlendirilir.

Satın alma ilkeleri

MADDE 7 – (1) Satın alma ilkeleri şunlardır:

a) Mal ve hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılması esastır.

b) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması amacıyla Üniversite gerekli tedbirleri alır.

c) Mal ve hizmet alımında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme garantisi, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun teklif tercih edilir.

ç) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün kılacak şekilde hazırlanır, ihaleye davet edilen her firmanın yetkilisinin satın almaya konu mal ve hizmet hakkında açıklayıcı bilgiler vermesi sağlanır ve serbest rekabet ilkelerinin uygulanması gözetilir.

Satın alma talepleri 

MADDE 8 – (1) İdari birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma formu ilgili birim temsilcisi tarafından doldurulup Genel Sekretere onaylatıldıktan sonra Satın Alma ve İhale Komisyonuna gönderilir. Akademik birimler ise bu formları ilgili birim temsilcisinin imzasını müteakip dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü onayı ile Satın Alma ve İhale Komisyonuna iletirler.

Satın alma formu

MADDE 9 – (1) Satın alma formunda aşağıda belirtilen hususlar bulunur:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim temsilcisinin imzası,

b) Tarih,

c) İhtiyacın konusu, miktarı, niteliği ve gerekçesi,

ç) Birim fiyatı ve tahmini tutarı,

d) İdari birimlerde Genel Sekreterlik, akademik birimlerde ise dekan/enstitü müdürü/ yüksekokul müdürü imza ve onayı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Usulleri ve İhaleye

Katılamayacak Olanlar ve Uygulanacak Esaslar

Satın alma usulleri

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü: Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun şartnameye uygun olarak hazırlanması ve şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa bunların mutlaka verilmesi gerekir. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılır.

b) Açık teklif usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı teklif istenilmesinin gereksiz, zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık olarak veya elektronik ortam aracılığıyla alınması suretiyle gerçekleşir.

c) Pazarlık usulü: Yapılacak işin fiyatı, niteliği, işin yerine getirilme süresi ve diğer şartların isteklilerle görüşülerek en uygun teklif sahibine verilmesi suretiyle gerçekleşir.

ç) Açık eksiltme usulü: İstenilen işin ve malın şartnamede yazılı şartlara uygun olarak temin edebilecek kimseler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, satın alma komisyonunun önerisiyle Başkan veya yetki verdiği kişi onayı ile en uygun teklifte bulunana ihale yapılması suretiyle gerçekleşir.

d) Teklif isteme usulü: İşlemin, fiyat, nitelikler ve zaman hakkında istekli tarafından teklifte bulunması suretiyle gerçekleşir.

e) Yarışma usulü: Üniversitenin her türlü, araştırma, etüt, plan, proje, sigorta, tercüme, yazım ve güzel sanatlarla ilgili işlerini, yarışma jürisi tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle ödüllü veya ödülsüz yarışma ile ihale etmesi suretiyle gerçekleşir.

f) Doğrudan temin usulü: İşin özelliklerine göre ihtiyaçların Üniversite tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edildiği usuldür.

(2) Satın alımlarda, birinci fıkrada sayılan usullerin uygulanmasında sadece en düşük fiyat ölçüt esas alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda teslim/bakım/garanti şartları, isteklilerin deneyim liyakat ve mali durumları birlikte değerlendirilir ve Üniversitenin yararına en uygun teklif tercih edilir. Bu kriterlerden herhangi birine istenilen şartların uymaması durumunda bile fiyat göz ardı edilerek alım yapılabilir.

(3) Gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve kiraya verilmesi, araç alım, satım, kiralaması ve kiraya verilmesi Başkanın onayıyla yapılır, teklif alma sürecine tabi değildir.

Doğrudan temin

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki belirtilen hallerde, Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından, alım doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilebilir:

a) Yurt içinde veya yurt dışında, ihtiyacın sadece tek bir gerçek veya tek bir tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Üniversitenin ihtiyaçları ile temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve benzeri alımlar,

ç) Müşavirlik, danışmanlık ve tercümanlık işleri,

d) Akademik ve idari personel hizmetleri,

e) Bir malın veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya yetkili firma eliyle satıldığı hallerde,

f) Toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye ve bunlara ilişkin sarf malzemeleri, toner, kartuş, bilgisayar ve yazıcı parça ve malzemeleri, bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, reklam, güzel sanatlara mahsus elişleri, resim, heykel, tablo, yayın, planlama, keşif, harita, fotoğraf, film, kontrollük, sigorta, vasıta, ilan, çiçek, temizlik malzemeleri, gıda alımları ve benzeri olağan alımlar,

g) Değer ve miktarına bakılmadan, elektrik, doğalgaz, su, iletişim giderleri gibi abonelik sözleşmelerine veya tarifeye bağlı işler ile acilen yapılması gereken zorunlu işler ve bunlara ait yapım, onarım ve benzeri alımları.

Acil alımlar

MADDE 12 – (1) Acil alımlar, Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilmediğinde maddi ve/veya manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek, toplum sağlığı, teknik veya doğal afetlerden dolayı oluşan beklenmedik olaylar için gerekli alımlardır ve bu alımlar esnasında satın alma usullerinin uygulanması beklenmez.

(2) Acil alımlar için gerekli mal/hizmet alımı istek sahibi tarafından talep ve Başkanın onayıyla resen yapılır. Daha sonra acil ihtiyaç sebebi detaylı olarak üzerinde açıklanacak şekilde satın alma talebi hazırlanır veya fatura ödenmek üzere doğrudan İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne iletilir. Acil durumlarda alım yapan kişiler en uygun şartlarda alım yapmaktan sorumludur.

Mal/hizmet teslim alma ve ödeme

MADDE 13 – (1) Mal/hizmet tesliminde, istek sahibi birim temsilcisi, sözleşme ve teklifte belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak alınan malzemenin uygunluğunu kontrol edip onaylamaktan sorumludur.

(2) Mal/hizmet uygunluğu onaylanmış olan faturalar satın alma komisyonu tarafından onaylanır ve ödenmek üzere İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne gönderilir. Gerekli onayları almış olan fatura sözleşmedeki ödeme koşulları çerçevesinde ödenir ve muhasebeleştirilir.

Satın alma ve ihaleye katılamayacak olanlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlemlerde aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde satın alma ve ihale işlerine katılamaz:

a) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

b) Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, Rektör, Genel Sekreter, satın alma ve ihale komisyonu ile kontrol ve kabul komisyonu üyeleri, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum mensupları ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile ortakları,  

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine dair karar verilenler,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Uygulanacak esaslar

MADDE 15 – (1) Satın alma ve ihale işlerinde, tahmin edilen bedelin veya keşif bedelinin tespiti Üniversitenin ilgili satın alma ve ihale komisyonu tarafından yapılır. Fiyatlar, belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, alım konusu işin yapımcılarından, ana bayilerinden, satıcılarından, fabrika mamulü ürünler için fabrika satış fiyatları üretici kuruluşlarından, tarife fiyatları olan ürünlerin fiyatları yetkili kuruluşlardan soruşturulur. Tahmin edilen bedel üzerinden uygun bedel tayin edilir.

(2) Serbest rekabet ilkeleri gözetilerek birden fazla firmadan teklif alınması esastır. Satın alınacak ürünün alımı ve dağıtımı tek kişi veya kurumun elinde veya yetkisinde bulunan işlerde doğrudan temin usulü ile alım yapılabilir.

(3) Fiyat kriterine ek olarak, garanti şartları, kalite, teknoloji, kullanımsal özellikler, dayanıklılık, tecrübe, ödeme koşulu, firma güvenirliliği, istenilen zamanda teslim, bakım ve onarım şartlarını taşıyan en uygun teklifte bulunma ve benzeri koşullar tercihte göz önünde bulundurulur.              

(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi durumunda satın alma, doğrudan temin usulü ile yapılabilir.

(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usullerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, aynı fiyattan ve teklif alınmadan devam ettirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler, Teminatlar, İhalenin Kesinleşmesi ve Sözleşme

Şartnamenin hazırlanması ve şartnamede bulunacak hususlar     

MADDE 16 – (1) Satın alma ve ihaleye ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkan veya yetkili kıldığı kişi onayıyla satın alma ve ihale komisyonu tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamede bulunacak hususlar şunlardır:

a) İşin konusu, niteliği ve miktarı,

b) İşin süresi, başlama ve bitiş tarihleri,

c) İşin süresi içinde hiç ya da gereği gibi bitirilmemesi durumunda uygulanacak cezai şartlar ve Üniversite idaresi için doğacak haklar,

ç) Teslim yeri ve şekli ile şartları,

d) Kontrol, muayene, bakım, servis, montaj ve garanti şartları,

e) Vergi, harç ve benzeri giderlerin mükelleflerce ödeneceği,

f) Teklifin şekli ve tarihi,

g) Teminat alınıp alınamayacağı, alınacaksa geçici ve/veya kesin teminatın miktarı ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

ğ) Süre uzamasını gerektirecek sebepler,

h) Teklif mektuplarının verilmesi ve verilen mektupların geri alınmayacağı,

ı) Ödeme ve avansa ilişkin şartlar,

i) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse buna ilişkin şartlar,

j) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta serbest olduğu, alımın onay ve reddinin kaç günlük süre içerisinde yükleniciye bildirileceğinin bilgileri,

k) Alımın tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde geçici teminatın kesin teminata çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı,

l) Uyuşmazlıklar halinde başvurulacak yetkili merciler,

m) Gerekli görülen diğer hususlar.

Teminatlar

MADDE 17 – (1) Satın alma ve ihale işine gireceklerden alınacak geçici ve kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, iadesi ve cezai şartlar satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenir. Başkanın veya yetkili kıldığı kişi onayı zaruridir.

(2) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden satın alma ve ihale komisyonu tarafından %3 ile %10 arasında belirlenecek oranda geçici teminat alınabilir. Sözleşmenin imzalanmasından önce yüklenici firmadan ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 kesin teminat alınabilir.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 18 – (1) Komisyonlarca alınan satın alma ve ihale kararları, gerekçeli olarak yazılıp, komisyon başkanı ve üyelerinin görevleri ile birlikte ad ve soyadları yazılıp imza altına alındıktan sonra Başkanın veya yetkili kıldığı kişinin onayıyla kesinleşir. Bu onaya dayanılarak şartnamede belirtilen süre içerisinde yükleniciye tebliğde bulunulur, sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermek suretiyle sözleşme yapmaya davet edilir. Yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan istekli teminatı irat olarak kaydedilir. Üniversite tarafından bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının Başkanca da uygun görülmesi halinde bu istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerle sözleşme yapılabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihale iptal edilir. İhale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir. Yüklenici firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.          

Sözleşme

MADDE 19 – (1) Satın alma işleminin onaylandığı kendisine tebliğ edildiği günden başlayarak en çok on gün içerisinde tedarikçinin veya yüklenicinin sözleşme yapmak üzere Üniversiteye müracaat etmesi gerekir. Bu süre içinde tedarikçinin ve yüklenicinin gerekli teminatı yatırması ve taraflarca mutabık kalınan sözleşmeyi imzalaması gerekir.

(2) Alınacak malzeme ya da işin kalitesi, fiyatı ve standartlara uygunluğu veya benzeri konularda tereddüt oluşması halinde Üniversite sözleşme yapmayabilir.

(3) Şartnamede yer alan koşul ve hususlar göz önüne alınarak, alım konusu işlerin niteliğine göre gerekli özel ve teknik şartlardan başka genel alımın özelliğine göre belirlenecek hususlara da sözleşmede yer verilir.

(4) Şartname ve sözleşmelerde yer vermek kaydıyla Başkanın veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile iş ya da mal alım tutarının uygun nispette eksik veya fazlasının yapılmasına, alım ve/veya satımına karar verilebilir.

(5) Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, işi yarım bırakması, işi süresinde yapmaması ya da eksik tamamlaması, işin istenilen nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda sözleşme Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından feshedilir. Teminat irat kaydedilir. Üniversitenin zararı, ihale masrafları ve cezai şartların yerine getirilmesi yükleniciden veya tedarikçiden talep edilir.

(6) Yüklenicinin talebi ile sözleşmeye bağlanan iş, hizmet ya da mal alımı, şartnameye aykırı olmamak üzere, Başkanın izni ile başkasına devredilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller          

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.