27 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29575

YÖNETMELİK

Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim ve öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Orhangazi Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan eğitim-öğretimi,

b) Alt Birim Kurulu: Bölüm, program veya anabilim dalı kurulunu,

c) Alt birim: Birimlere bağlı olarak faaliyet gösteren bölümü, anabilim dalını ve programını,

ç) Ana dal diploma programı: Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans diploma programını,

d) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

e) Birim Kurulu (BK) : Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,

f) Birim Yönetim Kurulu (BYK): Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Birim: İlgili fakülteyi, yüksekokulu, meslek yüksekokulunu,

ğ) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavından sonra bu sınav yerine geçmek üzere yapılan sınavı,

h) Çift ana dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin ön görülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı bir diploma alabilmesini sağlayan programı,

ı) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya birim başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

i) Ders kredisi (AKTS kredisi): Teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak her ders için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş olan değeri,

j) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilerine ön lisans veya lisans diploması verdiği yükseköğretim programını,

k) Ekleme-bırakma: Öğrencilerin aldığı/almak istediği dersi/dersleri, akademik takvimde belirlenmiş süreler içinde son defa kontrol etme ve düzeltme işlemini,

l) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Alınan derslerin başarı notunun derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılıp, elde edilen çarpımların toplamının, tüm derslerin kredi toplamına bölünmesinden elde edilen oranı,

m) Genel sınav: Yarıyıl veya yıl sonu sınavını,

n) İkinci öğretim: Mesai saatleri dışında yapılan örgün eğitim-öğretimi,

o) Karma öğretim: En az %30’u örgün, %70’i uzaktan yapılan eğitim-öğretimi,

ö) Mütevelli Heyeti: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

p) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

r) Ortak öğretim: Diğer yükseköğretim kurumları veya diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak yapılan öğretimi,

s) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ş) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

t) Örgün öğretim: Öğretim süresince ders ve uygulamalara devamın zorunlu olduğu eğitim-öğretimi,

u) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

ü) Rektörlük: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

v) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

y) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

z) Uzaktan öğretim: Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği çevrimiçi eğitim-öğretimi,

aa) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

bb) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Bursa Orhangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

cc) Yan dal programı: Ana dal diploma programına kayıtlı öğrencinin ön görülen şartları sağlaması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir sertifika alabilmesini sağlayan programını,

çç) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden eğitim-öğretim türünü,

dd) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim yılı, birim kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvimle yürütülür. Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyılları ile uygulama ilkeleri Senato tarafından belirlenen yaz döneminden oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(3) Birimlerin, kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvimlerini, en geç haziran ayı içinde Senatoda onaylanmak üzere Rektörlüğe sunmaları gerekir. Yarıyıllara, genel sınav ve bütünleme sınav süreleri dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü durumlarda akademik takvimde değişiklik yapabilir.

(4) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları, Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri ve hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra da yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencileri ile sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Eğitim-öğretim, örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.

(4) Öğrenciler eğitim programında ön görülen ders, proje, staj, klinik çalışma, uygulama ve benzeri çalışmaları tamamlamaları halinde normal süreden önce de mezun olabilirler.

(5) Üniversitede öğretim dili, dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya başka bir yabancı dilde verilebilir.

Giriş, kabul ve kayıt şartları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ve ilgili birimlerde Rektörlükçe düzenlenen özel yetenek sınavı ile yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen ve ilan edilen günlerde kayıtlarını yaptırır. Zamanında başvurmayan ve/veya istenilen belgeleri kayıt süresi içinde tamamlamayan öğrenciler bu hakkını kaybeder.

(2) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak ve bu belgelerin asıllarını ibraz etmek,

b) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin birimlerine yerleştirilmiş olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitenin kabul ettiği giriş şartlarını yerine getirerek kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,

ç) Açıköğretimin ikinci bir yükseköğretime izin veren bölümleri hariç aynı düzeyde başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların kanuni temsilcileri kayıt yaptırabilir.

(4) Kesin kayıtlarını yaptıran veya yarıyıl kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yenisinin verilebilmesi için bir dilekçe ile ÖİDB’na başvurulur ve öğrenciye Rektörlük tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Geçersiz kayıtlar

MADDE 8 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Üniversite içi yatay geçiş, yatay geçiş ve dikey geçiş

MADDE 9 – (1) Üniversite içi ve Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçiş, bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ÖİDB’na başvuruda bulunabilir. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve BYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dikey geçiş yapmak suretiyle meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Üniversitenin öğretim birimleri, öğretimin normal süresi içinde tamamlanabilmesi için gerekli eğitim-öğretim etkinliklerinin, yarıyıl veya yıllara göre dağılımını gösteren öğretim programlarını ilan eder.

(2) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıl veya yıllarda belirli ders veya derslerin başarılması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesinde ön şart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınıp, ilgili BK’ca tespit edildikten ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir ve yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

(3) Öğrencinin her yarıyıl veya yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmesi, ders kaydını yaptırması ve danışmanına onaylatması gerekir.

(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl veya yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(5) Öğrenciler, derslere kayıtlarını Senato tarafından belirlenen esaslar ve Rektörlükçe belirlenen usullere göre yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kaydın son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içerisinde onaylanır. Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından herhangi birini Senato kararı ile belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle bıraktıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.

(6) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl veya yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(7) Ders kayıtları ile ilgili öğrenci ders yükleri aşağıda verildiği gibi düzenlenir:

a) Öğrenci, öncelikle bulunduğu sınıfa göre alt sınıflardan sorumlu olduğu dersleri almak şartıyla, GANO değeri 1.60’ın altında ise en fazla 30 AKTS kredilik, 1.60 - 2.99 arası ise en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler üst yarıyıllardan derse kayıt olamaz.

b) Öğrenciler GANO değeri 3.00 ve üzerinde olması durumunda, haftalık ders programının uygunluğuna göre, sorumlu olduğu derslerle birlikte bir üst sınıftan toplam 45 AKTS kredilik ders alabilirler.

c) Öğrenciler, ilgili BYK kararıyla, Üniversitenin diğer birimlerinden veya yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer birimlerinden de ders alabilirler.

(8) Süresi içinde ders seçme işlemini yapmayan öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine ilgili BYK tarafından yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verilir. Öğrenci, kayıt yaptırmamış olduğu yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, sınavlara giremez.

(9) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu ders veya dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(10) İzinli ayrılma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler ve bir üst yarıyıl veya yıldan ders alamazlar.

(11) Programdan kaldırılan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili BK kararı ile o dersin eşdeğeri olan başka bir dersi alır.

(12) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

(13) İlgili dönemde ilk iki hafta içinde öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Öğrencilerin, ders değişikliklerini danışmanlarının onayını alarak bizzat yapmaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılabilir.

(2) Hazırlık sınıfı eğitimi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde öğretim dili yabancı dil olan programlarda zorunlu veya öğretim dili Türkçe olan programlarda isteğe bağlı yabancı dil eğitimini kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim ve sınav esasları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yabancı Diller Yüksek Okulu önerisi ile Senatoca belirlenir.

Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 12 – (1) Her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami AKTS kredi miktarı, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, stajlar, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı gibi hususlar, senato tarafından belirlenen uygulama ilkeleri doğrultusunda ilgili alt birim kurulunun önerisi üzerine BK tarafından karara bağlanarak en geç Haziran ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yöntemle belirlenir.

(2) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili alt birimin önerisiyle ve ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(3) Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler, ön şartlı dersler ve üst yarıyıldan/yıldan alınan dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde derslere alt birim başkanı onay verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Danışmanlık, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Derslerin kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Derslerin kredileri AKTS esas alınarak teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak, senato tarafından kabul edilen ilkeler çerçevesinde belirlenir ve diploma programının eğitim-öğretim programında gösterilir.

Ön şart dersleri ve diğer şartlar

MADDE 14 – (1) Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer şartlar, ilgili alt birim kurullarınca tespit edilen, BK tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Dersten çekilme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk on haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

d) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için ilgili alt birim tarafından danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur, öğrenci derslerini seçer ve danışmanına onaylatır.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 17 – (1) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında ücret alınır.

(2) Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 2547 sayılı Kanunda öngörülen normal eğitim-öğretim süresini kapsar.

(3) Öğrenim ücreti, YGS ve/veya LYS başarı bursu, akademik başarı bursu veya öğrencilere verilecek diğer burslarla ilgili hususlar, Senatoca kabul edilip Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak esaslar çerçevesinde belirlenir ve her yıl yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun şart ve açıklamalar kısmında açıklanır.

Ders muafiyeti

MADDE 18 – (1) Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders ekleme ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili BYK bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olan öğrencinin öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği, eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri toplamının, kayıt olunan programın ortalama yarıyıl kredisine bölünmesi ile bulunur. Virgülden sonraki rakam 5 veya üstünde bir üst sayıya, aksi halde bir alt sayıya yuvarlanır. Eğitime başlanacak yarıyıl ile öğrencinin devam edeceği yarıyıl farklı ise bir sonraki yarıyıla kaydı yapılır.

(3) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olma sonucu öğrencinin kaydı, ön lisans programlarında en çok 3, lisans programlarında ise en çok 5 inci yarıyıla yapılabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Örgün öğretim yapılan programlarda, öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci, o dersin genel sınavına alınmaz. Ancak, uzaktan öğretim veya karma öğretim yapılan dersler ve programlar bu uygulamanın dışındadır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu, genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan birimler bu uygulamanın dışındadır.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar, ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, staj sonu sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Ayrıca, sınavlar alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Seminer, proje, tez ve sanat alanlarındaki performanslara yönelik sınavlar ile sunumlar jüri/sınav komisyonu önünde de yapılabilir. Sınavların bu yöntemlerden hangileri ile yapılacağı, ara sınav ve genel sınavların başarı notuna katkısı ilgili alt birim kurulu tarafından belirlenerek ders bilgi formlarında ilan edilir. Ara sınav, değerlendirme etkinliği ve final sınavının başarı notuna etkisi dersin öğretim elemanı tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yüzdelik esasına göre belirlenir.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Yıllık program uygulanan birimlerde ilgili BYK kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine kullanılabilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava, kaydını yenilemiş olan, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılan genel sınavdan sonra yapılır. Bütünleme sınavına, kaydını yenilemiş olan, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Ek sınavlar: 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sınavlar ile mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilerin sınavları için dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınavı ve/veya bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde ilgili BYK tarafından açılan sınav programları ilan edilir. Bu sınavlara, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az DD ve öğrencinin sınav sonrası GANO’su 2.00 ve üzeri ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili BYK tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, birim yönetimince tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavı başvurusu ara sınav tarihinden sonraki yedi gün içinde yapılmak zorundadır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Senato tarafından belirlenen dersler ve ortak zorunlu dersler ile yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler ilgili BYK tarafından belirlenip, ilk sınav tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını, sınavdan sonra en geç on beş gün içerisinde ilan etmek zorundadır.

(5) Öğrenciler, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde birim yönetimine yazılı olarak başvurmak koşuluyla sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunabilir. İnceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili BYK kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak iletilir.

(6) Yarıyıl sonunda sınav evrakları arşivlenmek üzere birim sekreterliğine teslim edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 21 – (1) Sınav veya değerlendirme etkinliğinde, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çeken veya kopya çektiren öğrenciyi tespit eden sınav gözetmeni, varsa öğrencinin elinden kopya malzemesi ve o zamana kadar yazdığı evrakı alarak kendisine başka sınav kâğıdı verir ve sınava kaldığı yerden devam etmesini sağlar, gerekirse yerini değiştirir, fakat sınav huzurunu bozmadığı sürece sınav salonundan çıkartmaz. Kopya çektiren öğrenci sınav salonunda ise yeri değiştirilir veya gerekli başka tedbirler alınır. Başkasının yerine sınava giren öğrenci sınav salonundan çıkartılır.

(2) Görevli olduğu salonda bir önceki fıkrada sayılan hareketlerde bulunan öğrenciyi tespit eden gözetmen, ilgili öğrencinin sınav evrakını ve varsa kopya malzemelerini ekleyerek, durumu birim yönetimine bir dilekçe ile bildirir. Birim yönetimi, ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatır.

(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğrencinin, disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar derslere devam etmesi veya sınavlara girmesi engellenmez.

(5) Kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği veya sınava kendi yerine başkasını girdirdiği için hakkında soruşturma başlatılan öğrencinin sınav evrakı, soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirilmez. Bu arada ilgili sınıfın notları ilan edilirse, bu durumdaki öğrencinin sınava girmediği kabul edilir.

(6) Disiplin soruşturması sonucu öğrenciye herhangi bir ceza verilmemiş ise öğrencinin sınav evrakı değerlendirilir. Disiplin soruşturması final sınavı ile ilgili olup da bu arada aynı dersin bütünleme sınavı yapılmış ise öğrencinin final ve bütünleme sınavlarından aldığı notlardan yüksek olanı esas alınır.

(7) Disiplin soruşturması sonucu herhangi bir ceza alan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, ilgili sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

(8) Yarıyıl sonu notuna etkisi olan tüm proje, laboratuvar raporu, ödev ve benzeri değerlendirme etkinliklerinde intihal yapıldığı anlaşılırsa söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.

Çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 22 – (1) Üniversite bünyesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çift ana dal ve yan dal programları açılabilir. Bu programlara ilişkin uygulama ilkeleri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere, bu programlara ait dersleri başardığında çift ana dal programı için diploma, yan dal programı için sertifika verilir.

(3) Programlara başlayıp, programı tamamlamadan ayrılan öğrencilerin bu kapsamda başarılı oldukları dersler, kendi ana dal programındaki derslerin yerine sayılamaması durumunda, transkript ve diploma eki belgelerinde ayrı bir bölümde program dışı etkinlik başlığı altında gösterilir.

(4) Üniversite öğrencileri ile dersleri izlemeye uygun görülen kişiler, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili BYK kararıyla, özel öğrenci olarak derslere kayıt olabilirler. Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili alt birim sorumlusunun görüşü alınarak ilgili BYK tarafından karara bağlanır. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ÖİDB tarafından kendilerine söz konusu derslerden başarılı olmak için aranan koşulları yerine getirdikleri takdirde durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, alacakları her bir ders için ÜYK tarafından o yarıyıl için belirlenen ders ücretini öder. Özel öğrenciler, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamaz.

Değişim programları

MADDE 23 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde Üniversite tarafından ön lisansta iki, lisansta dört yarıyıla kadar anlaşmalı olarak diğer üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler değişim programlarından ilk iki yarıyıl yararlanamazlar.

(2) İlgili BYK tarafından belirlenen bir komisyon, değişim programı öğrencisinin alacağı derslerin seçiminde yardımcı olur. Bu derslerin Üniversitede kabulünü koordine eder, öğrencinin değişim programıyla gittiği üniversitedeki eğitimini izler ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunur.

(3) Öğrenciler değişim programıyla gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kurumunun programlarında bulunan aynı içerikli derslerden, komisyonun önerisiyle alınan ilgili kurul kararı ile başarılı olmuş sayılır. Bu derslerin AKTS kredileri diploma programındaki eşdeğer dersin kredisi olarak ve notları, 24 üncü maddede verilen başarı derecesi esas alınarak öğrencinin transkriptine işlenir.

(4) Anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler, kredisi ve başarı durumlarını gösterir bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar ve Başarı Durumu

Başarı notunun tespiti

MADDE 24 – (1) Tüm sınavlarda ölçme 100 puan üzerinden yapılır. Ders başarı puanı yarıyıl/yıl içi ve genel sınavların katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir.

(2) Başarı dereceleri ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı derecesi              Başarı notu              Başarı katsayısı

Mükemmel                    AA                          4.00

Pekiyi                            BA                          3.50

İyi                                 BB                          3.00

Orta                               CB                          2.50

Geçer                            CC                          2.00

Şartlı geçer                    DC                          1.50

Şartlı geçer                    DD                          1.00

Başarısız                       FD                          0.50

Başarısız                       FF                           0.00

(3) 4 tam not üzerinden hesaplanan GANO değeri 100'lük sisteme transfer edilirken 2=70, 4=100 olacak şekilde doğrusal orantı kullanılır.

(4) Diğer notlar ve anlamları şunlardır:

a) S: Yeterli notu, öğretim programlarında bulunan ve ortalama hesabına dahil edilmeyecek derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Yetersiz notu, öğretim programlarında bulunan ortalama hesabına dahil edilmeyecek derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) P: Gelişmekte olan notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, birinci yarıyıl sonunda verilir.

ç) NI: Katılmamıştır notu, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

d) NA: Devamsız notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

e) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

f) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları ara sınav ve genel sınavlar hariç olmak üzere yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

Başarı durumu

MADDE 25 – (1) Bir dersten S, CC, CB, BB, BA veya AA alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. FF, FD, U veya NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır, ilk açıldığında bu dersi tekrarlaması veya seçmeli ders ise alternatifi olan dersi alması gerekir. DC ve DD notu alan öğrencinin, GANO değeri 2.00’ın altında ise şartlı başarılı, 2.00 ve üstünde ise başarılı kabul edilir.

(2) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

Fazladan alınan dersler

MADDE 26 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GANO’ya, seçimlik derslerden sadece öğretim programında yer alan kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır ve artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden, seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet şartı için gereken miktarı öğretim programına sayılır ve diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, 24 üncü maddeye göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerin AKTS kredileri ile hesaplanır. Bu durumda:

a) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

b) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

c) Öğrencinin bir diploma programına kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile GANO elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

ç) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme, Mezuniyet ve Diplomalar

Kayıt silme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, süresi içerisinde bir defa öğrenim ücretini yatırmayanlar ilgili BYK kararı ile etkin olmayan öğrenci statüsüne geçirilir. Etkin olmayan öğrenci statüsündeki öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(2) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek ilişiği kesilir:

a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

b) Ciddi sağlık sorunlarına bağlı olarak tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki öğretim yılını aşan öğrenciler hakkında, yeniden sağlık raporu alınmak ve ilgili BYK tarafından incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması,

c) Açıköğretim Fakültesi hariç, aynı anda eşdeğer seviyede iki örgün programda kaydının olması,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alması,

d) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması,

e) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfının iki yıl içinde başarı ile tamamlanamaması,

f) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi.

Mazeretler

MADDE 29 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin başlangıç tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde birim yönetimine mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) İlgili BYK tarafından kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı, 19 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda alırlar.

b) Öğrenciler, mazeretli oldukları süre içinde sınavlara giremez. Bu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

İlgili yönetim kurulları ve disiplin

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine ve izinlerine ilgili BYK karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı on beş gün içinde ÜYK’ya itiraz edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 31 – (1) Üniversitenin bir bölüm/programının eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan ve GANO değeri en az 2.00 olan öğrencilere, kayıtlı olduğu bölüme/programa göre ön lisans veya lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlük tarafından mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisans programına devam eden bir öğrenci isterse, ilk dört yarıyıllık müfredatı başarıyla tamamlamak, en az 2.00 GANO değerini sağlamak ve kaydı silinmiş olmak koşuluyla 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması alır.

(3) Diplomanın kaybı hâlinde, diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği ve kaçıncı defa verildiği belirtilen ve diploma bilgilerini içeren bir belge verilir.

(4) Öğrencilere mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve varsa akademik derecelerini gösteren öğrenci not durum belgesi ile diploma eki verilir.

(5) Öğrencilerin durumları her yarıyıl sonunda değerlendirilerek, not durum belgesinde, bulunduğu yarıyıla kadar GANO değeri 3.00-3.49 olanlar için onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar için, üstün onur öğrencisi ibaresi yazılır. Bu şartlarda mezun olan öğrencilere diplomaları ile beraber onur belgesi veya üstün onur belgesi verilir. Disiplin cezası bulunan öğrenciler bu haktan yararlanamaz.

(6) Öğrencinin mezuniyet tarihi, son sınavının açıklandığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, ek sınavlarda başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da öğrenim ücretini öder.

(7) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilmesi için birimlere imzalatacakları ilişik kesme belgesi getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılır ve tebliğ, ilgili birimde de ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu ÖİDB’na bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

İzin ve Ayrılmalar

Geçici izinli ayrılma

MADDE 33 – (1) BYK kararı ile öğrenciye haklı ve geçerli mazeretlerine binaen her defasında bir yarıyıl ve/veya bir yıl süre ile izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde ön lisans programları için bir yılı, lisans programları için iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. İzin başvurularının en geç derslerin başlamasından itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

(2) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayanların kayıtları ve kayıt yenileme ile izin işlemleri birinci derece yakınları tarafından yaptırılabilir.

(3) Öğrenci izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerin, ÜYK tarafından belirlenen birimlere ilişik kesme belgesini imzalatmaları gerekir. Ayrılma isteği onaylanmış öğrencilere isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kesin kayıt sırasında Üniversiteye teslim ettiği diploması geri verilir. Öğrenci içinde bulunduğu yarıyıl öğrenim ücretinin tamamını öder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ÜYK ve BYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Orhangazi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.