26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNİK SERVİSLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM 2010/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO-SGM 2015/48)

MADDE 1 – 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “ürünlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,”

“g) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (97/68/AT),”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a), (c), (d), (f), (g), (i), (k) ve (l) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Ticaret sicil numarası ve firmanın kuruluş amacını içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin noter tasdikli bir örneği, bu belge gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında Bakanlık tarafından ilgili kurumdan kontrol edilir,”

“(2) Bakanlıkça görevlendirilmiş teknik servislerin kapsam genişletme dosyalarında, yalnızca ilk görevlendirme dosyasına göre farklılık gösteren belgeler istenir.

(3) Gerekli bilgi işlem altyapısı Bakanlık tarafından tamamlandığında, teknik servis adayının ilk başvurusu veya teknik servisin kapsam genişletme başvurusu, elektronik ortamda alınır ve değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlandığında bu Tebliğ gereği Bakanlığa yapılması gereken bildirimler elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.