26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK

BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/50)

MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine,”

“d) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 76 ncı maddesine,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi alacak işletmeler, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri ilin il müdürlüklerine müracaat eder. Ancak Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte yeterlilik belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılır ve süreç bu şekilde devam ettirilir. Elektronik başvuruya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edildikten sonra başvurular sadece elektronik ortamda yapılır.

a) Firmanın adı, adresi, telefon ve faks numarası, çalışan personelin sayısı ve niteliği, işyeri kapalı ve açık alanı.

b) Sanayi sicil veya ticaret sicil belgesi.

c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan işletme belgesi.

ç) Periyodik muayeneden başarılı şekilde geçen tüplerin ilgili standarda uygun işaretlenmesinde kullanılacak sembolün yeterli büyüklükteki A4 kağıdında şematik gösterimi.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında, geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 11 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.