26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/49)

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Medikal oksijen ve CNG tüpleri hariç solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri,”

“c) Dolumu yapılan basınçlı gaz tüplerini yalnızca proje faaliyetleri kapsamında kullanan ve proje sonunda tüpleri imha eden veya imalatçıya iade eden tesisleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) CNG: Doğal gazın belirli prosesler neticesinde yüksek basınçlarda sıkıştırılmış hali,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri ilin il müdürlüklerine müracaat eder. Ancak Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte dolum yeterlilik belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılır ve süreç bu şekilde devam ettirilir. Elektronik başvuru işlemlerinin usul ve esasları Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edildikten sonra başvurular sadece elektronik ortamda yapılır.

a) Dolum tesisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi ve iletişim bilgileri.

b) Ticari sicil belgesi.

c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya işletme belgesi.

ç) Sınaî gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler.

d) Dolum esnasında dolum tesisi tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren doküman.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) CNG hariç diğer dolumu yapılan gaz çeşidinin her biri için ilgili mevzuata uygun gaz depolama tankı,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Test sonucu uygun olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetleri beşinci fıkra kapsamında hurdaya ayrılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Periyodik muayeneden geçmeyen ve güvenli olmayan basınçlı gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetleri hurdaya ayrılır. Hurdaya ayırma işlemi 10 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4)’e yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.