25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE

DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL

KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/12)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/47)

MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanır.

a) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan birim ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması,

b) Başvurunun kapsamı;

1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası,

2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, teknik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması,

3) Başvuru kapsamına giren ürünler, malzemeler ve parçalar,

c) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik personelin genel durumu;

1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini açıklayan detaylı personel listesi,

2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya muayene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler,

ç) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim formu ile taslak sertifika örneği,

d) 20 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti,

e) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce suretleri,

f) Başvuru sahibi kuruluşa ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin noter tasdikli bir örneği veya başvuru sahibinin kamu kuruluşu niteliği taşıması durumunda ise kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmî karar. Bu belge, gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında Bakanlık tarafından ilgili Kurumdan kontrol edilir.”

“(6) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme dosyalarında, yalnızca ilk görevlendirme dosyasına göre farklılık gösteren belgeler istenir.

 (7) Gerekli bilgi işlem altyapısı Bakanlık tarafından tamamlandığında, onaylanmış kuruluş adayının ilk başvurusu veya onaylanmış kuruluş kapsam genişletme başvurusu, elektronik ortamda alınır ve değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gerek duyulduğu hallerde denetimlere Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü katılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “istihdam etmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın onaylanmış kuruluş personelinin bilgisinden yararlanmasını sağlaması” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(6) Gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlandığında bu Tebliğ gereği Bakanlığa yapılması gereken bildirimler elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.